Síguenos en
gl_ES
Tempo Malpica de Bergantiños
Venres 17°
14°
Sábado 17°
13°
Domingo 19°
15°
tiempo.com   +info
  1.  
  2. ACTUALIDADE

ACTUALIDADE

11Xul 2014

Procedemento de selección de personal para formación dunha BOLSA DE TRABALLO, funcionario/a interino, Grupo C, Subgrupo C1, Escala : Administración Xeral e Subescala: Administrativo.

RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN
540-f-foto

A RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE RESULTARON APROBADOS NESTA PROBA, COAS CALIFICACIÓNS QUE DE SEGUIDO SE INDICA, SON OS QUE SEGUEN:

1. Cambón Veiga María Dolores:6,26 PUNTOS.

2. Espasandín Varela Iago:6,53 PUNTOS.

3. Fernández Muiño Susana:6,26 PUNTOS.

4. Fernádez Vila Iria:5,46 PUNTOS

5. Fra Martínez Ignacio:7,3 PUNTOS.

6. García Vázquez María Lourdes:6,63 PUNTOS.

7. Orro Arcay Elena: 8,4 PUNTOS.

 

Convócase, aos aspirantes superadores do primeiro exercicio, para a realización do 2º exercicio da Fase de oposición (proba práctica) indicada nas correspondentes Bases, que terán lugar ás 10:00 horas do día 17 de xullo de 2014 na Casa do Oleiro de Buño ( Malpica de Bergantiños).

 

Así mesmo se informa aos aspirantes convocados que a realización do 3º exercicio, correspondente á proba informática, terá lugar o mesmo día ( 17 de xullo de 2014), na Casa do Oleiro de Buño ( Malpica de Bergantiños), previsiblemente ás 11:30 horas.

 

O que se comunica, mediante a exposición deste anuncio no Tablón de anuncios do Concello e na Casa do Oleiro de Buño ( Malpica de Bergantiños), e na páxina web municipal.

 

 

Malpica de Bergantiños a 11 de xullo de 2014.

 

A SECRETARIA DO TRIBUNAL,

 

 

Asd. Mónica Pichel García

9Xul 2014

RESOLUCIÓN Nº 296/2014

540-f-foto

En data de 16 de xuño de 2014 se firma un convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de Brigadas de prevención e defensa.

 

En data de 3 de xullo  de 2014 , dítase resolución nº 295/2014 pola que se declara como sector ou servizo prioritario, aos efectos do cumprimento do disposto no artigo 23 da Lei da Lei 17/2012, de 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013, á brigada municipal de incendios forestais do Concello de Malpica de Bergantiños , composta por catro contratados laborais.

 

Á vista de todo o anterior e de acordo coas atribucións que confire á Alcaldía o art. 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e á vista da consignación orzamentaria existente para levar a cabo a referida contratación, pola presente,

 

RESOLVO:

 

Primeiro.- Aprobar as bases para a provisión, como persoal en réxime laboral temporal dun (1) XEFE DE BRIGADA para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais que a continuación se transcriben:

 

?BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA URXENTE DE CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN (1) XEFE DE BRIGADA AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA

 

Primeira: Obxecto da convocatoria.

 

O obxecto desta convocatoria é cubrir mediante concurso unha praza de XEFE DE BRIGADA ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

As labores a desenvolver consistirán na realización dos seguintes traballos:

 

1.    Intervención nos incendios forestais no ámbito municipal, sen prexuízo de que conforme á normativa aplicable o persoal das brigadas municipais participará nas operacións de extinción e de remate de incendios forestais, baixo o mando único operativo dependente da consellaría competente en materia forestal cando así se decida por parte do mando único e conforme ao artigo 48 .6 da Lei 3/2007.

 

2.    Labores de prevención de incendios, que se desenvolveran en faixas de xestión de biomasa ou nos terreos forestais de titularidade municipal ou de propietario descoñecido, así como en vías e camiños forestais da súa titularidade cando non sexa posible mecanizar estes traballos.

 

3.     Os traballos de extinción de incendios forestais serán prioritarios con respecto aos traballos de prevención.

 

En particular, o xefe de brigada é o responsable e coordinador do funcionamento da brigada e correspóndelle a coordinación interna da mesma asi como a coordinación desta co persoal do Distrito Forestal ao que pertence o concello.

 

Segunda: Normativa aplicable.

 

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; Real Decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local; Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia; Decreto 95/1991, do 20 de marzo pola que se aproba o regulamento de selección de persoal  da Comunidade Autónoma de Galicia; Lei 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada ; Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, de regras básicas e programas mínimos a que se debe axusta-lo procedemento de selección dos funcionarios da Administración Local; e supletoriamente, o Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ó servicio da Administración Xeral do Estado e Orden de 6 de xuño de 2002, pola que se establecen as normas para a selección e nomeamento de persoal interino e demais normativa vixente na materia. Lei 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del empleado público.

 

Terceira: Modalidade e duración do contrato.

 

A contratación realizaranse a través da modalidade de contrato de obra ou servizo, a xornada completa, e cunhas retribucións de 1.200,00 euros/brutos mes, incluida a prorrata de pagas extras. A duración da obra ou servizo será de 3 meses.

 

As vacacións e o horario, que poderá ser partido en xornada de mañá e tarde, e de luns a domingo, adaptaranse ás necesidades do servizo.

 

Cuarta: Requisitos dos aspirantes.

 

Para participar nas probas selectivas os aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se indican, referidos todos e cada un deles á data de remate do prazo de presentación de solicitudes e deberán manterse durante todo o proceso selectivo:

 

a)    Ser español ou nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún estado en que en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. Tamén poderá participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, e o dos nacionais dalgún estado en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España cando sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións  poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade dependentes.

 

b)    Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: enxeñeiro de montes, enxeñeiro técnico forestal, técnico superior en xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos, técnico en traballos forestais e conservación do medio natural ou formación profesional equivalente.

 

c)    Ter cumpridos os 18 anos de idade.

 

d)    Non padecer enfermidade ou eiva física que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo para o que se opta; acreditarase mediante certificado médico no que se faga constar expresamente que o/a aspirante reúne as condicións físicas suficientes para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados como ?Proba de aptitude física? nestas bases, ademais da situación médica de que non padece enfermidade ou defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións propias do posto.

 

A condición de discapacitado e a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación. Os aspirantes con discapacidade farán constar na súa instancia se precisan adaptación para as probas.

 

e)    Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera Administración Pública, nin atoparse inhablitado para o exercicio das funcións públicas por sentenza firme.

 

f)    Dispor de carné de conducir B.

 

Quinta: Presentación de instancias.

 

As instancias solicitando tomar parte neste proceso selectivo presentaranse mediante instancia dirixida ao Sr Alcalde de Malpica de Bergantiños no modelo oficial que se facilitará na devandita entidade.

 

Presentaranse no Rexistro Xeral Municipal, durante o prazo de catro (4) dias naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación dun anuncio nun dos diarios de maior tirada na província, sen perxuízo de que a título méramente enunciativo se efectúe a correspondente publicación no Taboleiro de Anuncios do concello e na páxina web do concello (www.concellomalpica.com) As instancias tamén se poderán presentar na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, xde 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro. Non obstante, neste último caso, deberá anticiparse a presentación da solicitude de participación, a través de calquera medio que permita deixar constancia (fax, telegrama etc…) que deberá ter entrada no rexistro do Concello antes de que remate o prazo e hora fixados como o último día para a presentación de solicitudes.

 

Á intancia achegaranse  inescusablemente:

 

          Fotocopia do D.N.I.

 

          Fotocopia dalgunha das titulacións enumeradas no apartado 4 b).

 

          Certificado médico no que se faga constar expresamente que o/a aspirante reúne as condicións físicas suficientes para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados como ?Proba de aptitude física? nestas bases, ademais da situación médica de que non padece enfermidade ou defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións propias do posto.

 

          Documentos xustificativos dos méritos  que se aleguen para o concurso.

 

          Carta de pagamento de ter aboado os dereitos de exame nos servizos económicos municipais ou copia do xustificante de ingreso na conta municipal designada de seguido, cos datos persoais do/a aspirante e praza á que opta (nº de conta para abono bancario: IBAN ES36 2080 0030 9631 1000 0041). En ningún caso a presentación e pago da taxa por dereitos de exame suporá substitución do trámite de presentación de instancia. Asemade a ausencia de xustificante do abono dos dereitos de exame, dentro do prazo de presentación de instancias, non poderá ser obxecto de subsanación, determinando a exclusión do aspirante. Os dereitos de exame establécense en 10 euros, e so serán devoltos a quen non fora admitido/a ao proceso selectivo por non reunir os requisitos esixidos nas presentes bases, esto é únicamente a aqueles aspirantes que resulten excluidos na listaxe definitiva.

 

Agás o certificado médico que deberá ser orixinal, a documentación presentada poderá ser fotocopia simple, debendo únicamente presentar os orixinais e fotocopias debidamente dilixenciadas o aspirante que resulte seleccionado.

 

Sexta: Admisión de candidatos.

 

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Presidencia da Corporación, dictará resolución na que se aprobará a lista provisional de admitidos/as  e excluídos/as que se publicará no Taboleiro de Edictos do Concello, e concederase un prazo de dous (2) días naturais para os efectos de reclamacións ou subsanacións de erros. Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non subsanasen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídos na relación de admitidos, serán definitivamente excluídos da realización das probas. De non se presentaren reclamacións dentro deste prazo, a relación de admitidos elevarase a definitiva. No caso de que fosen admitidos tódolos aspirantes presentados, poderá dictarse directamente a lista definitiva de admitidos, sen prexuízo de que contra a mesma se poderá interpoñer os recursos procedentes en dereito.

 

As reclamacións, se as houbese, serán resoltas na resolución pola que se aprobe a lista definitiva que se publicará do mesmo xeito que a provisional. Nesta mesma resolución figurará  a composición do tribunal, o lugar e data da celebración das probas selectivas.

 

No caso de que por circunstancias excepcionais houbese que modificar lugar, data ou hora da valoración de méritos ou da proba de aptitude física, publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello.

 

Sétima: Tribunal Cualificador.

 

O tribunal cualificador será designado por Resolución da Alcaldía, no momento de aprobación das listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as.

 

Todos/as os/as vogais deberán contar con titulación igual ou superior á esixida para o acceso á praza.

 

O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos membros (titulares ou suplentes, indistintamente). En todo caso, será precisa a asistencia do presidente e do secretario.

 

O tribunal poderá dispoñer a incorporación de asesores/as especialistas para as probas que considere pertinentes, que se limitarán ao exercicio das súas especialidades técnicas en base exclusivamente as cales colaborarán co órgano de selección.

 

O tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo en todo o non previsto nas bases.

 

Os membros dos tribunais deberán absterse de formar parte de estes cando concorran as circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, notificándoo á autoridade convocante, ou cando realizaran tarefas de preparación a probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.

 

Os/as aspirantes poderán recusalos de acordo co artigo 29 da mencionada lei.

 

Para os efectos de percepción de asistencias polos membros concorrentes ás sesións dos tribunais, estes estarán clasificados nas categorías que establece o número 1 do artigo 30 do Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servicio.

 

 Oitava: Probas selectivas e sistema de cualificación.

 

Nas bases específicas que completen estas bases xerais se concretarán os méritos que se valorarán na fase de concurso, así como os criterios de valoración dos mesmos. Tamén se detallará o contido da proba de aptitude física.

 

Novena: Lista de seleccionados presentación de documentos.

 

En primeiro lugar os aspirantes admitidos definitivamente realizarán a proba de aptitude física e recoñecemento médico, no día, hora e lugar no que sexan convocados. Aqueles aspirantes que non superen a proba de aptitude física e recoñecemento médico cualificaranse como NON APTOS e non continuarán no proceso selectivo. Tampouso se considerán aptos aqueles candidatos/as que non se presenten ás probas médicas, salvo causas de forza maior apreciadas polo Tribunal, que poderá reservar outro día para a realización de ditas probas médicas.

 

Respecto dos candidatos APTOS o tribunal cualificador valorará os méritos aportados por cada aspirante e sinalará o día, hora e lugar ao que se lles convoca para a realización da entrevista curricular cos candidatos.

 

O resultado final do proceso de selección virá determinado pola suma da cualificación  da fase de concurso, sen prexuízo do xa sinalado en relación á proba de aptitude física e recoñecemento médico. En caso de empate, terán preferencia aqueles aspirantes que obtivesen maior puntuación no apartado A-1. Se o empate persistise priorizarase a aqueles que teñan máis puntuación no apartado A-2 e logo no apartado A-4. Finalmente, en caso de que continuara existindo un empate procederase a un sorteo entre os/as  implicados/as.

 

 

O tribunal presentará ao Sr. Alcalde a proposta do/a candidato/a que obtivese maior puntuación e tivera superado a proba de aptitude física, para o seu nomeamento sen que en ningún caso exceda do número de prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados que contraveña o anteriormente establecido será nula de pleno dereito.

 

O/a aspirante proposto/a achegará no prazo de dous ( 2) días hábiles, contados a partir da publicación da lista de aprobados no Taboleiro de Edictos do Concello os documentos seguintes ( sempre que non os tivese presentado coa solicitude):

 

          Fotocopia (que deberá presentarse xunto co orixinal para o seu cotexo) do Documento Nacional de Identidade.

 

          Fotocopia (que deberá presentarse xunto co orixinal para o seu cotexo) do Título académico esixido.

 

          Certificado médico acreditativo de posuir a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da praza á que se aspira, e no que se fará constar que non se padece enfermidade ou limitación física ou psíquica incompatible coas funcións do posto.

 

          Declaración xurada de que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública, nin atoparse inhabilitado/a para o exercicio da función pública por sentencia firme.

 

          Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislación vixente e referido ó momento da súa toma de posesión.

 

O/a aspirante que faga valer a súa condición de persoa con discapacidade deberá presentar certificado dos órganos competentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social que acredite tal condición e igualmente deberán presentar certificado dos citados órganos ou da administración sanitaria acreditativo de compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes.

 

A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base e agás nos casos de forza maior, o cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 3ª, non poderán formalizar o contrato e quedarán anuladas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incurrira por falsidade na solicitude de participación.

 

Décima: Formalización do contrato.

 

Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polo/a interesado/a, o Sr. Alcalde efectuará o nomeamento a favor do/a candidato/a proposto/a e asinará o contrato laboral nun prazo máximo de três (3) días naturais.

 

Undécima: Lista de reserva

 

Ao rematar o proceso selectivo formarase unha relación das personas, en orde decrecente de puntuación. Os que formen parte da mesma poderán ser chamados ( sempre respectando a orde da lista), para cubrir  prazas similares ou situación de renuncia voluntaria, procesos de incapacidade temporal, maternidade, ou calquera outra circunstancia, en prazas de similares características deste Concello.

 

Cando un dos aspirantes incluídos na lista fose chamado para ocupar un posto, ao rematar o período de contratación recuperará o seu lugar na mesma, de xeito que pode ser chamado novamente para outra contratación.

 

Duodécima: curso de formación.

 

Os aspirantes seleccionados deberán participar con carácter obrigatorio nun programa  de formación con un mínimo de 16 horas en materia de defensa contra incendios, comportamento do lume, ferramentas, extinción e liquidación, conducción de vehiculos todoterreo, seguridade laboral, primeiros auxilios, traballos con vehiculos motobomba, liñas de defensa e ferramentas, EPI e comunicacións, seguridade, saúde e partes e médios aéreos, embarque e desembarque.

 

Décimo terceira: Recursos.

 

Esta convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos se deriven delas ou da actuación do tribunal, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecida pola Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común.

 

BASES ESPECÍFICAS

 

Primeira: Sistema de selección.

 

O sistema de selección será de concurso.

 

Segunda:Retribucións.

 

As retribucións serán as establecidas nas bases xerais para as referidas prazas.

 

Terceira: Proceso selectivo.

 

FASE DE CONCURSO:

 

Valoraranse os seguintes méritos:

 

A.1.?Experiencia profesional ou servizos prestados, ata un máximo de 5 puntos.

 

Por servizos prestados en calquera administración ou empresa privada como xefe de brigada ou capataz en campañas de loita contra o lume: 0,30 puntos por mes, ata un máximo de 5 puntos.

 

Por servizos prestados en calquera administración ou empresa privada como peón ou oficial en campañas de loita contra o lume: 0,10 puntos por mes, ata un máximo de 5 puntos.

 

A acreditación dos servizos prestados efectuarase mediante certificación expedida polo Secretario do Concello ou Entidade Pública onde se teñan prestado os servizos; para a empresa privada certificado de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral de Seguridade Social acompañado do certificado de empresa no que conste a categoría na que se teñen prestado os servizos e/ou contrato de traballo. A non presentación de ambolos documentos (vida laboral + certificado de empresa e/ou contrato de traballo) suporá a non valoración do mérito alegado. Non se valorarán as relacións laborais onde só se acredite a condición de peón. Deberá quedar suficientemente acreditado que se trata de campañas de prevención, vixiancia e loita contra incendios.

 

Non se terán en conta os servizos prestados como autónomo.

 

A.2 Cursos: ata un máximo de 3 puntos

 

Formación: cursos relacionados coa actividade e tarefas do posto de traballo a desenvolver impartidos por unha administración ou entidade pública ou homologadas por elas (neste último caso deberá constar expresamente no título tal homologación para que poidan ser valorados). Só se valorarán os cursos relacionados con prevención e extinción de incendios, manexo de vehículos e maquinaria (ámbolos dous en materia de prevención e extinción de incendios) e prevención de riscos laborais xenéricos ou relacionados directamente co sector obxecto da convocatoria.

 

? De menos de 20 horas: 0,10 puntos por curso.

 

? De 20 a 40 horas: 0,30 puntos por curso.

 

? De máis de 40 horas: 0,50 puntos por curso.

 

Os cursos onde non figuren expresamente o número de horas, valoraranse con 0,05 puntos por curso.

 

A puntuación máxima que se poderá acadar no apartado A.2 será de 3 puntos.

 

A acreditación dos cursos mediante o correspondente certificado da súa realización expedido pola EGAP, Universidade ou calquera Administración Pública, organismos da administración e institucións públicas ou debidamente homologadas por esta. Non serán obxecto de avaliación os certificados expedidos por academias privadas senón se xustifica a homologación sinalada.

 

A.3: Permisos de conducir: máximo 1 puntos

 

Por estar en posesión do permiso de conducir BTP: 1 punto.

 

Acreditarase mediante copia autenticada do permiso en vigor. No caso de estar en posesión de máis de un tipo de permiso so se valorará o de maior puntuación.

 

A.4: Entrevista curricular

 

 

A entrevista curricular versará sobre aspectos concretos do posto a cubrir polo candidato/a e relacionados co coñecemento por parte dos aspirantes da defensa contraincendios forestais, ferramentas, comportamento do lume, primeiros auxilios, actuacións en situación de emerxencia e similares, respondendo ás preguntas formuladas polo Tribunal seleccionador.

 

 

Valorarase os coñecementos, a destreza e a rapidez nas respostas por parte dos aspirantes.

 

 

Será obrigatorio acudir á entrevista por parte do participante.

 

 

De non acudir á citada entrevista o participante perderá todos os seus dereitos con respecto a este procedemento selectivo.

 

 

Este apartado non poderá superar os 2 puntos.

 

 

A puntuación máxima na fase de concurso será de 11 puntos.

 

PROBA DE APTITUDE FÍSICA E RECOÑECEMENTO MÉDICO

 

1. Exercicio: proba de aptitude física (carácter eliminatorio

9Xul 2014

RESOLUCIÓN Nº 297/2014

540-f-foto

En data de 16 de xullo de 2014 se firma un convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de Brigadas de prevención e defensa.

 

En data de 3 de xullo  de 2014 , dítase resolución nº 295/2014 pola que se declara como sector ou servizo prioritario, aos efectos do cumprimento do disposto no artigo 23 da Lei da Lei 17/2012, de 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013, á brigada municipal de incendios forestais do Concello de Malpica de Bergantiños , composta por catro contratados laborais.

 

Á vista de todo o anterior e de acordo coas atribucións que confire á Alcaldía o art. 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e á vista da consignación orzamentaria existente para levar a cabo a referida contratación, pola presente,

 

RESOLVO:

 

Primeiro.- Aprobar as bases para a provisión, como persoal en réxime laboral temporal dun (1) PEÓN CONDUCTOR para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais que a continuación se transcriben:

 

?BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA URXENTE DE CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN (1)  PEÓN CONDUCTOR AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA

 

Primeira: Obxecto da convocatoria.

 

O obxecto desta convocatoria é cubrir mediante concurso unha praza de PÉON ? CODUCTOR ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

As labores a desenvolver consistirán na realización dos seguintes traballos:

 

1.    Intervención nos incendios forestais no ámbito municipal, sen prexuízo de que conforme á normativa aplicable o persoal das brigadas municipais participará nas operacións de extinción e de remate de incendios forestais, baixo o mando único operativo dependente da consellaría competente en materia forestal cando así se decida por parte do mando único e conforme ao artigo 48 .6 da Lei 3/2007.

 

2.    Labores de prevención de incendios, que se desenvolveran en faixas de xestión de biomasa ou nos terreos forestais de titularidade municipal ou de propietario descoñecido, así como en vías e camiños forestais da súa titularidade cando non sexa posible mecanizar estes traballos.

 

3.     Os traballos de extinción de incendios forestais serán prioritarios con respecto aos traballos de prevención.

 

En particular, o xefe de brigada é o responsable e coordinador do funcionamento da brigada e correspóndelle a coordinación interna da mesma asi como a coordinación desta co persoal do Distrito Forestal ao que pertence o concello.

 

Segunda: Normativa aplicable.

 

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; Real Decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local; Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia; Decreto 95/1991, do 20 de marzo pola que se aproba o regulamento de selección de persoal  da Comunidade Autónoma de Galicia; Lei 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada ; Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, de regras básicas e programas mínimos a que se debe axusta-lo procedemento de selección dos funcionarios da Administración Local; e supletoriamente, o Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ó servicio da Administración Xeral do Estado e Orden de 6 de xuño de 2002, pola que se establecen as normas para a selección e nomeamento de persoal interino e demais normativa vixente na materia. Lei 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del empleado público.

 

Terceira: Modalidade e duración do contrato.

 

A contratación realizaranse a través da modalidade de contrato de obra ou servizo, a xornada completa, e cunhas retribucións de 1.050,00 euros/brutos mes, incluida a prorrata de pagas extras. A duración da obra ou servizo será de 3 meses.

 

As vacacións e o horario, que poderá ser partido en xornada de mañá e tarde, e de luns a domingo, adaptaranse ás necesidades do servizo.

 

Cuarta: Requisitos dos aspirantes.

 

Para participar nas probas selectivas os aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se indican, referidos todos e cada un deles á data de remate do prazo de presentación de solicitudes e deberán manterse durante todo o proceso selectivo:

 

a)    Ser español ou nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún estado en que en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. Tamén poderá participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, e o dos nacionais dalgún estado en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España cando sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións  poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade dependentes.

 

b)    Estar en posesión do certificado de escolaridade, EXB, ESO ou equivalente. No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán de estar en posesión da credencial que acrdite a súa homologación e ademáis achegarase o título a súa traducción xurada.

 

c)    Ter cumpridos os 18 anos de idade.

 

d)    Non padecer enfermidade ou eiva física que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo para o que se opta; acreditarase mediante certificado médico no que se faga constar expresamente que o/a aspirante reúne as condicións físicas suficientes para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados como ?Proba de aptitude física? nestas bases, ademais da situación médica de que non padece enfermidade ou defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións propias do posto.

 

A condición de discapacitado e a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación. Os aspirantes con discapacidade farán constar na súa instancia se precisan adaptación para as probas.

 

e)    Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera Administración Pública, nin atoparse inhablitado para o exercicio das funcións públicas por sentenza firme.

 

f)    Dispor de carné de conducir B.

 

Quinta: Presentación de instancias.

 

As instancias solicitando tomar parte neste proceso selectivo presentaranse mediante instancia dirixida ao Sr Alcalde de Malpica de Bergantiños no modelo oficial que se facilitará na devandita entidade.

 

Presentaranse no Rexistro Xeral Municipal, durante o prazo de catro (4) dias naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación dun anuncio nun dos diarios de maior tirada na província, sen perxuízo de que a título méramente enunciativo se efectúe a correspondente publicación no Taboleiro de Anuncios do concello e na páxina web do concello (www.concellomalpica.com) As instancias tamén se poderán presentar na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, xde 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro. Non obstante, neste último caso, deberá anticiparse a presentación da solicitude de participación, a través de calquera medio que permita deixar constancia (fax, telegrama etc…) que deberá ter entrada no rexistro do Concello antes de que remate o prazo e hora fixados como o último día para a presentación de solicitudes.

 

Á intancia achegaranse  inescusablemente:

 

          Fotocopia do D.N.I.

 

          Fotocopia dalgunha das titulacións enumeradas no apartado 4 b).

 

          Certificado médico no que se faga constar expresamente que o/a aspirante reúne as condicións físicas suficientes para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados como ?Proba de aptitude física? nestas bases, ademais da situación médica de que non padece enfermidade ou defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións propias do posto.

 

          Documentos xustificativos dos méritos  que se aleguen para o concurso.

 

          Carta de pagamento de ter aboado os dereitos de exame nos servizos económicos municipais ou copia do xustificante de ingreso na conta municipal designada de seguido, cos datos persoais do/a aspirante e praza á que opta (nº de conta para abono bancario: IBAN ES36 2080 0030 9631 1000 0041). En ningún caso a presentación e pago da taxa por dereitos de exame suporá substitución do trámite de presentación de instancia. Asemade a ausencia de xustificante do abono dos dereitos de exame, dentro do prazo de presentación de instancias, non poderá ser obxecto de subsanación, determinando a exclusión do aspirante. Os dereitos de exame establécense en 10 euros, e so serán devoltos a quen non fora admitido/a ao proceso selectivo por non reunir os requisitos esixidos nas presentes bases, esto é únicamente a aqueles aspirantes que resulten excluidos na listaxe definitiva.

 

Agás o certificado médico que deberá ser orixinal, a documentación presentada poderá ser fotocopia simple, debendo únicamente presentar os orixinais e fotocopias debidamente dilixenciadas o aspirante que resulte seleccionado.

 

Sexta: Admisión de candidatos.

 

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Presidencia da Corporación, dictará resolución na que se aprobará a lista provisional de admitidos/as  e excluídos/as que se publicará no Taboleiro de Edictos do Concello, e concederase un prazo de dous (2) días hábiles para os efectos de reclamacións ou subsanacións de erros. Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non subsanasen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídos na relación de admitidos, serán definitivamente excluídos da realización das probas. De non se presentaren reclamacións dentro deste prazo, a relación de admitidos elevarase a definitiva. No caso de que fosen admitidos tódolos aspirantes presentados, poderá dictarse directamente a lista definitiva de admitidos, sen prexuízo de que contra a mesma se poderá interpoñer os recursos procedentes en dereito.

 

As reclamacións, se as houbese, serán resoltas na resolución pola que se aprobe a lista definitiva que se publicará do mesmo xeito que a provisional. Nesta mesma resolución figurará  a composición do tribunal, o lugar e data da celebración das probas selectivas.

 

No caso de que por circunstancias excepcionais houbese que modificar lugar, data ou hora da valoración de méritos ou da proba de aptitude física, publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello.

 

Sétima: Tribunal Cualificador.

 

O tribunal cualificador será designado por Resolución da Alcaldía, no momento de aprobación das listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as.

 

Todos/as os/as vogais deberán contar con titulación igual ou superior á esixida para o acceso á praza.

 

O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos membros (titulares ou suplentes, indistintamente). En todo caso, será precisa a asistencia do presidente e do secretario.

 

O tribunal poderá dispoñer a incorporación de asesores/as especialistas para as probas que considere pertinentes, que se limitarán ao exercicio das súas especialidades técnicas en base exclusivamente as cales colaborarán co órgano de selección.

 

O tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo en todo o non previsto nas bases.

 

Os membros dos tribunais deberán absterse de formar parte de estes cando concorran as circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, notificándoo á autoridade convocante, ou cando realizaran tarefas de preparación a probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.

 

Os/as aspirantes poderán recusalos de acordo co artigo 29 da mencionada lei.

 

Para os efectos de percepción de asistencias polos membros concorrentes ás sesións dos tribunais, estes estarán clasificados nas categorías que establece o número 1 do artigo 30 do Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servicio.

 

 Oitava: Probas selectivas e sistema de cualificación.

 

Nas bases específicas que completen estas bases xerais se concretarán os méritos que se valorarán na fase de concurso, así como os criterios de valoración dos mesmos. Tamén se detallará o contido da proba de aptitude física.

 

Novena: Lista de seleccionados presentación de documentos.

 

En primeiro lugar os aspirantes admitidos definitivamente realizarán a proba de aptitude física e recoñecemento médico, no día, hora e lugar no que sexan convocados. Aqueles aspirantes que non superen a proba de aptitude física e recoñecemento médico cualificaranse como NON APTOS e non continuarán no proceso selectivo. Tampouso se considerán aptos aqueles candidatos/as que non se presenten ás probas médicas, salvo causas de forza maior apreciadas polo Tribunal, que poderá reservar outro día para a realización de ditas probas médicas.

 

Respecto dos candidatos APTOS o tribunal cualificador valorará os méritos aportados por cada aspirante e sinalará o día, hora e lugar ao que se lles convoca para a realización da entrevista curricular cos candidatos.

 

O resultado final do proceso de selección virá determinado pola suma da cualificación  da fase de concurso, sen prexuízo do xa sinalado en relación á proba de aptitude física e recoñecemento médico. En caso de empate, terán preferencia aqueles aspirantes que obtivesen maior puntuación no apartado A-1. Se o empate persistise priorizarase a aqueles que teñan máis puntuación no apartados A-2, A-3 e A-4 respectivamente . Finalmente, en caso de que continuara existindo un empate procederase a un sorteo entre os/as  implicados/as.

 

O tribunal presentará ao Sr. Alcalde a proposta do/a candidato/a que obtivese maior puntuación e tivera superado a proba de aptitude física, para o seu nomeamento sen que en ningún caso exceda do número de prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados que contraveña o anteriormente establecido será nula de pleno dereito.

 

O/a aspirante proposto/a achegará no prazo de dous ( 2) días hábiles, contados a partir da publicación da lista de aprobados no Taboleiro de Edictos do Concello os documentos seguintes ( sempre que non os tivese presentado coa solicitude):

 

          Fotocopia (que deberá presentarse xunto co orixinal para o seu cotexo) do Documento Nacional de Identidade.

 

          Fotocopia (que deberá presentarse xunto co orixinal para o seu cotexo) do Título académico esixido.

 

          Certificado médico acreditativo de posuir a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da praza á que se aspira, e no que se fará constar que non se padece enfermidade ou limitación física ou psíquica incompatible coas funcións do posto.

 

          Declaración xurada de que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública, nin atoparse inhabilitado/a para o exercicio da función pública por sentencia firme.

 

          Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislación vixente e referido ó momento da súa toma de posesión.

 

O/a aspirante que faga valer a súa condición de persoa con discapacidade deberá presentar certificado dos órganos competentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social que acredite tal condición e igualmente deberán presentar certificado dos citados órganos ou da administración sanitaria acreditativo de compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes.

 

A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base e agás nos casos de forza maior, o cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 3ª,non poderán formalizar o contrato e quedarán anuladas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incurrira por falsidade na solicitude de participación.

 

Décima: Formalización do contrato.

 

Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polo/a interesado/a, o Sr. Alcalde efectuará o nomeamento a favor do/a candidato/a proposto/a e asinará o contrato laboral nun prazo máximo de três (3) días naturais.

 

Undécima: Lista de reserva

 

Ao rematar o proceso selectivo formarase unha relación das personas, en orde decrecente de puntuación. Os que formen parte da mesma poderán ser chamados ( sempre respectando a orde da lista), para cubrir prazas similares ou situación de renuncia voluntaria, procesos de incapacidade temporal, maternidade, ou calquera outra circunstancia, en prazas de similares características deste Concello.

 

Cando un dos aspirantes incluídos na lista fose chamado para ocupar un posto, ao rematar o período de contratación recuperará o seu lugar na mesma, de xeito que pode ser chamado novamente para outra contratación.

 

Duodécima: curso de formación.

 

Os aspirantes seleccionados deberán participar con carácter obrigatorio nun programa  de formación con un mínimo de 16 horas en materia de defensa contra incendios, comportamento do lume, ferramentas, extinción e liquidación, conducción de vehiculos todoterreo, seguridade laboral, primeiros auxilios, traballos con vehiculos motobomba, liñas de defensa e ferramentas, EPI e comunicacións, seguridade, saúde e partes e médios aéreos, embarque e desembarque.

 

Décimo terceira: Recursos.

 

Esta convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos se deriven delas ou da actuación do tribunal, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecida pola Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común.

 

BASES ESPECÍFICAS

 

Primeira: Sistema de selección.

 

O sistema de selección será de concurso.

 

Segunda:Retribucións.

 

As retribucións serán as establecidas nas bases xerais para as referidas prazas.

 

Terceira: Proceso selectivo.

 

FASE DE CONCURSO:

 

Valoraranse os seguintes méritos:

 

A.1.?Experiencia profesional ou servizos prestados, ata un máximo de 5 puntos.

 

Por servizos prestados en calquera administración ou empresa privada como conductor ( peón ou oficial)  en campañas de loita contra o lume: 0,30 puntos por mes, ata un máximo de 5 puntos.

 

Por servizos prestados en calquera administración ou empresa privada como peón, oficial, xefe de brigada, ou capataz  en campañas de loita contra o lume: 0,10 puntos por mes, ata un máximo de 5 puntos.

 

A acreditación dos servizos prestados efectuarase mediante certificación expedida polo Secretario do Concello ou Entidade Pública onde se teñan prestado os servizos; para a empresa privada certificado de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral de Seguridade Social acompañado do certificado de empresa no que conste a categoría na que se teñen prestado os servizos e/ou contrato de traballo. A non presentación de ambolos documentos (vida laboral + certificado de empresa e/ou contrato de traballo) suporá a non valoración do mérito alegado. Non se valorarán as relacións laborais onde só se acredite a condición de peón. Deberá quedar suficientemente acreditado que se trata de campañas de prevención, vixiancia e loita contra incendios.

 

Non se terán en conta os servizos prestados como autónomo.

 

A.2 Cursos: ata un máximo de 3 puntos

 

Formación: cursos relacionados coa actividade e tarefas do posto de traballo a desenvolver impartidos por unha administración ou entidade pública ou homologadas por elas (neste último caso deberá constar expresamente no título tal homologación para que poidan ser valorados). Só se valorarán os cursos relacionados con prevención e extinción de incendios, manexo de vehículos e maquinaria (ámbolos dous en materia de prevención e extinción de incendios) e prevención de riscos laborais xenéricos ou relacionados directamente co sector obxecto da convocatoria.

 

? De menos de 20 horas: 0,10 puntos por curso.

 

? De 20 a 40 horas: 0,30 puntos por curso.

 

? De máis de 40 horas: 0,50 puntos por curso.

 

Os cursos onde non figuren expresamente o número de horas, valoraranse con 0,05 puntos por curso.

 

A puntuación máxima que se poderá acadar no apartado A.2 será de 3 puntos.

 

A acreditación dos cursos mediante o correspondente certificado da súa realización expedido pola EGAP, Universidade ou calquera Administración Pública, organismos da administración e institucións públicas ou debidamente homologadas por esta. Non serán obxecto de avaliación os certificados expedidos por academias privadas senón se xustifica a homologación sinalada.

 

A.3: Permisos de conducir: máximo 2 puntos

 

Por estar en posesión do permiso de conducir BTP: 1 punto.

 

Por estar en posesión de permiso de conducir de clase B +.E e/ou C-1: 1.5 puntos.

 

Por estar en posesión de permiso de conducir de clase C: 2 puntos.

 

Acreditarase mediante copia autenticada do permiso en vigor. No caso de estar en posesión de máis de un tipo de permiso so se valorará o de maior puntuación.

 

A.4: Entrevista curricular

 

 

A entrevista curricular versará sobre aspectos concretos do posto a cubrir polo candidato/a e relacionados co coñecemento por parte dos aspirantes da defensa contraincendios forestais, ferramentas, comportamento do lume, primeiros auxilios, actuacións en situación de emerxencia e similares, respondendo ás preguntas formuladas polo Tribunal seleccionador.

 

 

Valorarase os coñecementos, a destreza e a rapidez nas respostas por parte dos aspirantes.

 

 

Será obrigatorio acudir á entrevista por parte do participante.

 

 

De non acudir á citada entrevista o participante perderá todos os seus dereitos con respecto a este procedemento selectivo.

 

 

Este apartado non poderá superar os 2 puntos.

 

 

A puntuación máxima na fase de concurso será de 12 puntos.

 

PROBA DE APTITUDE FÍSICA E RECOÑECEMENTO MÉDICO

 

1. Exercicio: proba de aptitude física (carácter eliminatorio):

 

De conformidade co establecido no Convenio de Colaboración entre a Consellería de Medio Rural e do Mar e o Concello de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa, será necesario a superación dunha proba física consistente en subir e baixar  a razón de 90 movementos por minuto ( 22,5 veces/minuto) durante un periodo de cinco minutos un banco de 40 cm de altura para homes e 33 cm de altura para mulleres. Só se permitirá un único intento para superar a proba de aptitude física. Unha vez finalizado ese tempo, a persoa que realizou o exercicio reposará 15 segundos, e unha vez finalizados se lle tomará o pulso (nos pulsos ou no colo, contando as súas pulsacións durante outros quince segundos). A proba se realizará nun local tranquilo, necesitándose unha báscula para obter o peso dos candidatos. Cos datos de peso, idade, e pulsacións, se pasarán as tablas establecidas no anexo I, e determinar a superación ou non da proba.

 

Os resultados de proba evaluaranse como APTO / NON APTO.

 

2. Recoñecemento médico:

 

De conformidade co establecido no Convenio de Colaboración entre a Consellería de Medio Rural e do Mar e o Concello de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa, será necesario realizar, previamente á contratación do persoal integrante da brigada un recoñecemento médico.

 

Este recoñecemento será realizado por facultativos competentes que determinarán se o aspirante é APTO/ NON APTO.

 

Tanto a proba coma o recoñecemento médico faráse no lugar que a tal fin sinale o Concello no tabuón de anuncios do mesmo.

 

Malpica de Bergantiños, 3 de xullo de 2014

 

                                                               O alcalde

 

 

 

Eduardo José Parga Veiga.

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: PROBA DE APTITUDE FÍSICA

 

PROTOCOLO:

 

Dispoñer dun metrónomo a unha cadencia de 90 pulsacións por minuto (22,5 ciclos de subir e baixar do banco cada minuto).

 

Usar un banco de 40 cm de altura para homes e un de 33 cm para mulleres.

 

Comenzar a proba do banco subindo e baixando do mesmo en cadencia co metrónomo.

 

Cada catro pulsacións do metrónomo representan un ciclo completo de subir e baixar do banco.

 

Cada pulsación del metrónomo representa un só paso como segue:

 

? Subir ao banco co pé dereito.

 

? Subir ao banco co pé esquerdo.

 

? Baixar do banco co pé dereito.

 

? Baixar do banco co pé esquerdo.

 

O pé dianteiro debe cambiarse varias veces durante a proba. Procurar extender as pernas no punto máis elevado de cada ascensión ao banco.

 

 

9Xul 2014

RESOLUCIÓN Nº 298/2014

540-f-foto

En data de 16 de xuño de 2014 se firma un convenio de colaboración entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de Brigadas de prevención e defensa.

 

En data de 3 de xullo de 2014 , dítase resolución nº 295/2014 pola que se declara como sector ou servizo prioritario, aos efectos do cumprimento do disposto no artigo 23 da Lei da Lei 17/2012, de 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013, á brigada municipal de incendios forestais do Concello de Malpica de Bergantiños , composta por catro contratados laborais.

 

Á vista de todo o anterior e de acordo coas atribucións que confire á Alcaldía o art. 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e á vista da consignación orzamentaria existente para levar a cabo a referida contratación, pola presente,

 

RESOLVO:

 

Primeiro.- Aprobar as bases para a provisión, como persoal en réxime laboral temporal de dous  (2) PEÓNS para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais que a continuación se transcriben:

 

?

 

BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA URXENTE DE CONCURSO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS (2)  PEÓNS AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR E O CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DE BRIGADAS DE PREVENCIÓN E DEFENSA

 

Primeira: Obxecto da convocatoria.

 

O obxecto desta convocatoria é cubrir mediante concurso de duas prazas de  PÉONS ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

As labores a desenvolver consistirán na realización dos seguintes traballos:

 

1.    Intervención nos incendios forestais no ámbito municipal, sen prexuízo de que conforme á normativa aplicable o persoal das brigadas municipais participará nas operacións de extinción e de remate de incendios forestais, baixo o mando único operativo dependente da consellaría competente en materia forestal cando así se decida por parte do mando único e conforme ao artigo 48 .6 da Lei 3/2007.

 

2.    Labores de prevención de incendios, que se desenvolveran en faixas de xestión de biomasa ou nos terreos forestais de titularidade municipal ou de propietario descoñecido, así como en vías e camiños forestais da súa titularidade cando non sexa posible mecanizar estes traballos.

 

3.     Os traballos de extinción de incendios forestais serán prioritarios con respecto aos traballos de prevención.

 

En particular, o xefe de brigada é o responsable e coordinador do funcionamento da brigada e correspóndelle a coordinación interna da mesma asi como a coordinación desta co persoal do Distrito Forestal ao que pertence o concello.

 

Segunda: Normativa aplicable.

 

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; Real Decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local; Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia; Decreto 95/1991, do 20 de marzo pola que se aproba o regulamento de selección de persoal  da Comunidade Autónoma de Galicia; Lei 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada ; Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, de regras básicas e programas mínimos a que se debe axusta-lo procedemento de selección dos funcionarios da Administración Local; e supletoriamente, o Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal ó servicio da Administración Xeral do Estado e Orden de 6 de xuño de 2002, pola que se establecen as normas para a selección e nomeamento de persoal interino e demais normativa vixente na materia. Lei 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del empleado público.

 

Terceira: Modalidade e duración do contrato.

 

A contratación realizaranse a través da modalidade de contrato de obra ou servizo, a xornada completa, e cunhas retribucións de 1.050,00 euros/brutos mes, incluida a prorrata de pagas extras. A duración da obra ou servizo será de 3 meses.

 

As vacacións e o horario, que poderá ser partido en xornada de mañá e tarde, e de luns a domingo, adaptaranse ás necesidades do servizo.

 

Cuarta: Requisitos dos aspirantes.

 

Para participar nas probas selectivas os aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se indican, referidos todos e cada un deles á data de remate do prazo de presentación de solicitudes e deberán manterse durante todo o proceso selectivo:

 

a)    Ser español ou nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún estado en que en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. Tamén poderá participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, e o dos nacionais dalgún estado en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España cando sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións  poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade dependentes.

 

b)    Estar en posesión do certificado de escolaridade, EXB, ESO ou equivalente. No caso de titulacións obtidas no extranxeiro, deberán de estar en posesión da credencial que acrdite a súa homologación e ademáis achegarase o título a súa traducción xurada.

 

c)    Ter cumpridos os 18 anos de idade.

 

d)    Non padecer enfermidade ou eiva física que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo para o que se opta; acreditarase mediante certificado médico no que se faga constar expresamente que o/a aspirante reúne as condicións físicas suficientes para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados como ?Proba de aptitude física? nestas bases, ademais da situación médica de que non padece enfermidade ou defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións propias do posto.

 

A condición de discapacitado e a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación. Os aspirantes con discapacidade farán constar na súa instancia se precisan adaptación para as probas.

 

e)    Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera Administración Pública, nin atoparse inhablitado para o exercicio das funcións públicas por sentenza firme.

 

f)    Dispor de carné de conducir B.

 

Quinta: Presentación de instancias.

 

As instancias solicitando tomar parte neste proceso selectivo presentaranse mediante instancia dirixida ao Sr Alcalde de Malpica de Bergantiños no modelo oficial que se facilitará na devandita entidade.

 

Presentaranse no Rexistro Xeral Municipal, durante o prazo de catro (4) dias naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación dun anuncio nun dos diarios de maior tirada na província, sen perxuízo de que a título méramente enunciativo se efectúe a correspondente publicación no Taboleiro de Anuncios do concello e na páxina web do concello (www.concellomalpica.com) As instancias tamén se poderán presentar na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, de 13 de xaneiro. Non obstante, neste último caso, deberá anticiparse a presentación da solicitude de participación, a través de calquera medio que permita deixar constancia (fax, telegrama etc…) que deberá ter entrada no rexistro do Concello antes de que remate o prazo e hora fixados como o último día para a presentación de solicitudes.

 

Á intancia achegaranse  inescusablemente:

 

          Fotocopia do D.N.I.

 

          Fotocopia dalgunha das titulacións enumeradas no apartado 4 b).

 

          Certificado médico no que se faga constar expresamente que o/a aspirante reúne as condicións físicas suficientes para a realización dos exercicios físicos que figuran especificados como ?Proba de aptitude física? nestas bases, ademais da situación médica de que non padece enfermidade ou defecto físico que impida o normal desenvolvemento das funcións propias do posto.

 

          Documentos xustificativos dos méritos  que se aleguen para o concurso.

 

          Carta de pagamento de ter aboado os dereitos de exame nos servizos económicos municipais ou copia do xustificante de ingreso na conta municipal designada de seguido, cos datos persoais do/a aspirante e praza á que opta (nº de conta para abono bancario: IBAN ES36 2080 0030 9631 1000 0041). En ningún caso a presentación e pago da taxa por dereitos de exame suporá substitución do trámite de presentación de instancia. Asemade a ausencia de xustificante do abono dos dereitos de exame, dentro do prazo de presentación de instancias, non poderá ser obxecto de subsanación, determinando a exclusión do aspirante. Os dereitos de exame establécense en 10 euros, e so serán devoltos a quen non fora admitido/a ao proceso selectivo por non reunir os requisitos esixidos nas presentes bases, esto é únicamente a aqueles aspirantes que resulten excluidos na listaxe definitiva.

 

Agás o certificado médico que deberá ser orixinal, a documentación presentada poderá ser fotocopia simple, debendo únicamente presentar os orixinais e fotocopias debidamente dilixenciadas o aspirante que resulte seleccionado.

 

Sexta: Admisión de candidatos.

 

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Presidencia da Corporación, dictará resolución na que se aprobará a lista provisional de admitidos/as  e excluídos/as que se publicará no Taboleiro de Edictos do Concello, e concederase un prazo de dous (2) días hábiles para os efectos de reclamacións ou subsanacións de erros. Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non subsanasen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídos na relación de admitidos, serán definitivamente excluídos da realización das probas. De non se presentaren reclamacións dentro deste prazo, a relación de admitidos elevarase a definitiva. No caso de que fosen admitidos tódolos aspirantes presentados, poderá dictarse directamente a lista definitiva de admitidos, sen prexuízo de que contra a mesma se poderá interpoñer os recursos procedentes en dereito.

 

As reclamacións, se as houbese, serán resoltas na resolución pola que se aprobe a lista definitiva que se publicará do mesmo xeito que a provisional. Nesta mesma resolución figurará  a composición do tribunal, o lugar e data da celebración das probas selectivas.

 

No caso de que por circunstancias excepcionais houbese que modificar lugar, data ou hora da valoración de méritos ou da proba de aptitude física, publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello.

 

Sétima: Tribunal Cualificador.

 

O tribunal cualificador será designado por Resolución da Alcaldía, no momento de aprobación das listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as.

 

Todos/as os/as vogais deberán contar con titulación igual ou superior á esixida para o acceso á praza.

 

O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos membros (titulares ou suplentes, indistintamente). En todo caso, será precisa a asistencia do presidente e do secretario.

 

O tribunal poderá dispoñer a incorporación de asesores/as especialistas para as probas que considere pertinentes, que se limitarán ao exercicio das súas especialidades técnicas en base exclusivamente as cales colaborarán co órgano de selección.

 

O tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo en todo o non previsto nas bases.

 

Os membros dos tribunais deberán absterse de formar parte de estes cando concorran as circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, notificándoo á autoridade convocante, ou cando realizaran tarefas de preparación a probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.

 

Os/as aspirantes poderán recusalos de acordo co artigo 29 da mencionada lei.

 

Para os efectos de percepción de asistencias polos membros concorrentes ás sesións dos tribunais, estes estarán clasificados nas categorías que establece o número 1 do artigo 30 do Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servicio.

 

 Oitava: Probas selectivas e sistema de cualificación.

 

Nas bases específicas que completen estas bases xerais se concretarán os méritos que se valorarán na fase de concurso, así como os criterios de valoración dos mesmos. Tamén se detallará o contido da proba de aptitude física.

 

Novena: Lista de seleccionados presentación de documentos.

 

En primeiro lugar os aspirantes admitidos definitivamente realizarán a proba de aptitude física e recoñecemento médico, no día, hora e lugar no que sexan convocados. Aqueles aspirantes que non superen a proba de aptitude física e recoñecemento médico cualificaranse como NON APTOS e non continuarán no proceso selectivo. Tampouso se considerán aptos aqueles candidatos/as que non se presenten ás probas médicas, salvo causas de forza maior apreciadas polo Tribunal, que poderá reservar outro día para a realización de ditas probas médicas.

 

Respecto dos candidatos APTOS o tribunal cualificador valorará os méritos aportados por cada aspirante e sinalará o día, hora e lugar ao que se lles convoca para a realización da entrevista curricular cos candidatos.

 

O resultado final do proceso de selección virá determinado pola suma da cualificación  da fase de concurso, sen prexuízo do xa sinalado en relación á proba de aptitude física e recoñecemento médico. En caso de empate, terán preferencia aqueles aspirantes que obtivesen maior puntuación no apartado A-1. Se o empate persistise priorizarase a aqueles que teñan máis puntuación no apartado A-2 e logo no apartado A-4. Finalmente, en caso de que continuara existindo un empate procederase a un sorteo entre os/as implicados/as.

 

O tribunal presentará ao Sr. Alcalde a proposta do/a candidato/a que obtivese maior puntuación e tivera superado a proba de aptitude física, para o seu nomeamento sen que en ningún caso exceda do número de prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados que contraveña o anteriormente establecido será nula de pleno dereito.

 

O/a aspirante proposto/a achegará no prazo de dous ( 2) días hábiles, contados a partir da publicación da lista de aprobados no Taboleiro de Edictos do Concello os documentos seguintes ( sempre que non os tivese presentado coa solicitude):

 

          Fotocopia (que deberá presentarse xunto co orixinal para o seu cotexo) do Documento Nacional de Identidade.

 

          Fotocopia (que deberá presentarse xunto co orixinal para o seu cotexo) do Título académico esixido.

 

          Certificado médico acreditativo de posuir a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da praza á que se aspira, e no que se fará constar que non se padece enfermidade ou limitación física ou psíquica incompatible coas funcións do posto.

 

          Declaración xurada de que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración Pública, nin atoparse inhabilitado/a para o exercicio da función pública por sentencia firme.

 

          Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislación vixente e referido ó momento da súa toma de posesión.

 

O/a aspirante que faga valer a súa condición de persoa con discapacidade deberá presentar certificado dos órganos competentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social que acredite tal condición e igualmente deberán presentar certificado dos citados órganos ou da administración sanitaria acreditativo de compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes.

 

A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta base e agás nos casos de forza maior, o cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 3ª,non poderán formalizar o contrato e quedarán anuladas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incurrira por falsidade na solicitude de participación.

 

Décima: Formalización do contrato.

 

Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polo/a interesado/a, o Sr. Alcalde efectuará o nomeamento a favor do/a candidato/a proposto/a e asinará o contrato laboral nun prazo máximo de três (3) días naturais.

 

Undécima: Lista de reserva

 

Ao rematar o proceso selectivo formarase unha relación das personas, en orde decrecente de puntuación. Os que formen parte da mesma poderán ser chamados ( sempre respectando a orde da lista), para cubrir prazas similares ou situación de renuncia voluntaria, procesos de incapacidade temporal, maternidade, ou calquera outra circunstancia, en prazas de similares características deste Concello.

 

Cando un dos aspirantes incluídos na lista fose chamado para ocupar un posto, ao rematar o período de contratación recuperará o seu lugar na mesma, de xeito que pode ser chamado novamente para outra contratación.

 

Duodécima: curso de formación.

 

Os aspirantes seleccionados deberán participar con carácter obrigatorio nun programa  de formación con un mínimo de 16 horas en materia de defensa contra incendios, comportamento do lume, ferramentas, extinción e liquidación, conducción de vehiculos todoterreo, seguridade laboral, primeiros auxilios, traballos con vehiculos motobomba, liñas de defensa e ferramentas, EPI e comunicacións, seguridade, saúde e partes e médios aéreos, embarque e desembarque.

 

Décimo terceira: Recursos.

 

Esta convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos se deriven delas ou da actuación do tribunal, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecida pola Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común.

 

BASES ESPECÍFICAS

 

Primeira: Sistema de selección.

 

O sistema de selección será de concurso.

 

Segunda:Retribucións.

 

As retribucións serán as establecidas nas bases xerais para as referidas prazas.

 

Terceira: Proceso selectivo.

 

FASE DE CONCURSO:

 

Valoraranse os seguintes méritos:

 

A.1.?Experiencia profesional ou servizos prestados, ata un máximo de 5 puntos.

 

Por servizos prestados en calquera administración ou empresa privada como peón, oficial, xefe de brigada ou capataz en campañas de loita contra o lume: 0,30 puntos por mes, ata un máximo de 5 puntos.

 

A acreditación dos servizos prestados efectuarase mediante certificación expedida polo Secretario do Concello ou Entidade Pública onde se teñan prestado os servizos; para a empresa privada certificado de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral de Seguridade Social acompañado do certificado de empresa no que conste a categoría na que se teñen prestado os servizos e/ou contrato de traballo. A non presentación de ambolos documentos (vida laboral + certificado de empresa e/ou contrato de traballo) suporá a non valoración do mérito alegado. Non se valorarán as relacións laborais onde só se acredite a condición de peón. Deberá quedar suficientemente acreditado que se trata de campañas de prevención, vixiancia e loita contra incendios.

 

Non se terán en conta os servizos prestados como autónomo.

 

A.2 Cursos: ata un máximo de 3 puntos

 

Formación: cursos relacionados coa actividade e tarefas do posto de traballo a desenvolver impartidos por unha administración ou entidade pública ou homologadas por elas (neste último caso deberá constar expresamente no título tal homologación para que poidan ser valorados). Só se valorarán os cursos relacionados con prevención e extinción de incendios, manexo de vehículos e maquinaria (ámbolos dous en materia de prevención e extinción de incendios) e prevención de riscos laborais xenéricos ou relacionados directamente co sector obxecto da convocatoria.

 

? De menos de 20 horas: 0,10 puntos por curso.

 

? De 20 a 40 horas: 0,30 puntos por curso.

 

? De máis de 40 horas: 0,50 puntos por curso.

 

Os cursos onde non figuren expresamente o número de horas, valoraranse con 0,05 puntos por curso.

 

A puntuación máxima que se poderá acadar no apartado A.2 será de 3 puntos.

 

A acreditación dos cursos mediante o correspondente certificado da súa realización expedido pola EGAP, Universidade ou calquera Administración Pública, organismos da administración e institucións públicas ou debidamente homologadas por esta. Non serán obxecto de avaliación os certificados expedidos por academias privadas senón se xustifica a homologación sinalada.

 

A.3: Permisos de conducir: máximo 2 puntos

 

Por estar en posesión do permiso de conducir B: 2 punto.

 

Acreditarase mediante copia autenticada do permiso en vigor.

 

A.4: Entrevista curricular

 

 

A entrevista curricular versará sobre aspectos concretos do posto a cubrir polo candidato/a e relacionados co coñecemento por parte dos aspirantes da defensa contraincendios forestais, ferramentas, comportamento do lume, primeiros auxilios, actuacións en situación de emerxencia e similares, respondendo ás preguntas formuladas polo Tribunal seleccionador.

 

 

Valorarase os coñecementos, a destreza e a rapidez nas respostas por parte dos aspirantes.

 

 

Será obrigatorio acudir á entrevista por parte do participante.

 

 

De non acudir á citada entrevista o participante perderá todos os seus dereitos con respecto a este procedemento selectivo.

 

 

Este apartado non poderá superar os 2 puntos.

 

A puntuación máxima na fase de concurso será de 12 puntos.

 

PROBA DE APTITUDE FÍSICA E RECOÑECEMENTO MÉDICO

 

1. Exercicio: proba de aptitude física (carácter eliminatorio):

 

De conformidade co establecido no Convenio de Colaboración entre a Consellería de Medio Rural e do Mar e o Concello de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa, será necesario a superación dunha proba física consistente en subir e baixar  a razón de 90 movementos por minuto ( 22,5 veces/minuto) durante un periodo de cinco minutos un banco de 40 cm de altura para homes e 33 cm de altura para mulleres. Só se permitirá un único intento para superar a proba de aptitude física. Unha vez finalizado ese tempo, a persoa que realizou o exercicio reposará 15 segundos, e unha vez finalizados se lle tomará o pulso (nos pulsos ou no colo, contando as súas pulsacións durante outros quince segundos). A proba se realizará nun local tranquilo, necesitándose unha báscula para obter o peso dos candidatos. Cos datos de peso, idade, e pulsacións, se pasarán as tablas establecidas no anexo I, e determinar a superación ou non da proba.

 

Os resultados de proba evaluaranse como APTO / NON APTO.

 

2. Recoñecemento médico:

 

De conformidade co establecido no Convenio de Colaboración entre a Consellería de Medio Rural e do Mar e o Concello de Malpica de Bergantiños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa, será necesario realizar, previamente á contratación do persoal integrante da brigada un recoñecemento médico.

 

Este recoñecemento será realizado por facultativos competentes que determinarán se o aspirante é APTO/ NON APTO

 

Tanto a proba coma o recoñecemento médico faráse no lugar que sinale o Concello no tabuón de anuncios do mesmo.

 

Malpica de Bergantiños, 3 de xullo de 2014

 

O alcalde

 

Eduardo José Parga Veiga.

 

ANEXO I: PROBA DE APTITUDE FÍSICA

 

PROTOCOLO:

 

Dispoñer dun metrónomo a unha cadencia de 90 pulsacións por minuto (22,5 ciclos de subir e baixar do banco cada minuto).

 

Usar un banco de 40 cm de altura para homes e un de 33 cm para mulleres.

 

Comenzar a proba do banco subindo e baixando do mesmo en cadencia co metrónomo.

 

Cada catro pulsacións do metrónomo representan un ciclo completo de subir e baixar do banco.

 

Cada pulsación del metrónomo representa un só paso como segue:

 

? Subir ao banco co pé dereito.

 

? Subir ao banco co pé esquerdo.

 

? Baixar do banco co pé dereito.

 

? Baixar do banco co pé esquerdo.

 

O pé dianteiro debe cambiarse varias veces durante a proba. Procurar extender as pernas no punto máis elevado de cada ascensión ao banco.

 

 

 

 

Efectuar a proba durante 5 min. Ao final dos 5 min. sentarse inmediatamente e tomar as pulsacións. Despois da proba para calcular por táboas (homes e mulleres) o consumo máximo de oxíxeno non compensado coa idade en unidades de ml. Kg-1. Min-1. (Coeficiente de Saude)

 

Co  valor do coeficiente de sáude e a idade, calculamos o valor do consumo máximo de oxíxeno compensado en unidades de ml. Kg-1.min-1 (Capacidad Aeróbica)

 

 

 

Os cálculos do consumo máximo

9Xul 2014

Resolución Alcaldía nº 320/2014

Asunto: Enmenda de erros en convocatoria de bases de selección de personal brigada de incendios.
540-f-foto

Mediante resolución de alcaldía nº 296/2014 se procedeu a aprobar as bases para a provisión, como persoal en réxime laboral temporal dun (1) XEFE DE BRIGADA para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais, en cuxa cláusula quinta se indicaba que á instancia debería achegarse, entre outros, ?Carta de pagamento de ter aboado os dereitos de exame nos servizos económicos municipais ou copia do xustificante de ingreso na conta municipal designada de seguido, cos datos persoais do/a aspirante e praza á que opta (nº de conta para abono bancario: 2080-0075-00-311000019) (?).

 

Mediante resolución de alcaldía nº 297/2014 se procedeu a aprobar as bases para a provisión, como persoal en réxime laboral temporal dun (1) PEÓN CONDUCTOR para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais en cuxa cláusula quinta se indicaba que á instancia debería achegarse, entre outros, ?Carta de pagamento de ter aboado os dereitos de exame nos servizos económicos municipais ou copia do xustificante de ingreso na conta municipal designada de seguido, cos datos persoais do/a aspirante e praza á que opta (nº de conta para abono bancario: 2080-0075-00-311000019) (?).

 

Mediante resolución de alcaldía nº 298/2014 se procedeu a aprobar as bases para a provisión, como persoal en réxime laboral temporal de dous  (2) PEÓNS para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais en cuxa cláusula quinta se indicaba que á instancia debería achegarse, entre outros, ?Carta de pagamento de ter aboado os dereitos de exame nos servizos económicos municipais ou copia do xustificante de ingreso na conta municipal designada de seguido, cos datos persoais do/a aspirante e praza á que opta (nº de conta para abono bancario: 2080-0075-00-311000019) (?).

 

Efectuado anuncio de publicación da convocatoria no diario La Voz de Galicia, edición Bergantiños de data de 7 de xullo de 2014, se detecta erro consistente en indicación errónea da conta bancaria na que efectuar o ingreso se debe acompañar á solicitude, de forma que onde di ?? nº de conta para abono bancario: 2080-0075-00-311000019), debería dicir ? ? nº de conta para abono bancario: ES36 2080 0030 9631 1000 0041).

 

Polo que de conformidade co sinalado no artigo 105.2 e 59.6 b) da Lei 30/1992 de 26 de novembro, e en uso das atribucións que me confire o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, RESOLVO:

 

1º.- Correxir as bases para para a provisión, como persoal en réxime laboral temporal dun (1) XEFE DE BRIGADA para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais aprobadas mediante resolución de alcaldía nº 296/2014, de forma que a Base Quinta quedaría redactada do seguinte xeito:

 

???Carta de pagamento de ter aboado os dereitos de exame nos servizos económicos municipais ou copia do xustificante de ingreso na conta municipal designada de seguido, cos datos persoais do/a aspirante e praza á que opta (nº de conta para abono bancario: : ES36 2080 0030 9631 1000 0041).

 

2º.- Correxir as bases para para a provisión, como persoal en réxime laboral temporal dun (1) PEÓN CONDUCTOR para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais aprobadas mediante resolución de alcaldía nº 297/2014, de forma que a Base Quinta quedaría redactada do seguinte xeito:

 

???Carta de pagamento de ter aboado os dereitos de exame nos servizos económicos municipais ou copia do xustificante de ingreso na conta municipal designada de seguido, cos datos persoais do/a aspirante e praza á que opta (nº de conta para abono bancario: : ES36 2080 0030 9631 1000 0041).

 

3º.- Correxir as bases para para a provisión, como persoal en réxime laboral temporal de dous (2) PEÓNS para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais aprobadas mediante resolución de alcaldía nº 298/2014, de forma que a Base Quinta quedaría redactada do seguinte xeito:

 

???Carta de pagamento de ter aboado os dereitos de exame nos servizos económicos municipais ou copia do xustificante de ingreso na conta municipal designada de seguido, cos datos persoais do/a aspirante e praza á que opta (nº de conta para abono bancario: : ES36 2080 0030 9631 1000 0041).

 

2º.- Ordenar a publicación da antedita  corrección no diario La Voz de Galicia (Edición de Bergantiños) de data de 9 de xullo de 2014 , concedendo/abrindo  ao efecto un novo prazo de presentación de solicitudes a contar a partir do seguinte ao da publicación do erro no diario indicado.

 

3º.- A título meramente informativo publíquese tamén no taboleiro de anuncios do Concello.

 

Malpica de Bergantiños a 8 de xullo de 2014.

 

 O   alcalde                                                                      D.M., a secretaria

 

                                                                            e aos únicos efectos de fé pública

 

                                                                        ( art 2 RD 1174/1987, de 18 de decembro)

 

 

Asd. Eduardo José Parga Veiga                             Asd. Mónica Pichel García

 

9Xul 2014

CORRECCIÓN DE ERROS

Convocatoria contratación laboral brigada de incendios
540-f-foto

Advertido erro no número de conta das bases da convocatoria para cubrir as seguintes prazas:

 

1 xefe de brigada, 1 peón-condutor e 2 peóns,

 

sendo o número de conta correcto: ES36 2080 0030 9631 1000 0041

 

Polo que se abre un novo prazo de presentación de instancias de catro (4) días naturais dende o seguinte ao de publicación deste anuncio.

As bases que rexerán a selección poderán consultarse nas oficinas xerais do concello (981-720001)

 

 Malpica de Bergantiños, 8 de xullo de 2014.

 

 

O alcalde,

 

Asinado: Eduardo José Parga Veiga

 

 

3Xul 2014

LISTADO DEFINITIVO ADMINISTRATIVO/A INTERINO/A 2014540-f-foto

 

ANUNCIO

Asunto: Resolución de alcaldía relativa a aprobación de listaxe definitiva e composición, data e hora de celebración primeiro exercicio no procedemento de selección convocado para a formación dunha BOLSA DE TRABALLO Grupo C, Subrupo C1, Escala de Administración Xeral e Subescala administrativo.

 

Rematado o prazo de 3 días hábiles indicado na Base quinta, procede a aprobación da listaxe definitiva de admitidos e excluídos no procedemento de selección convocado para a formación dunha Bolsa de Traballo Grupo C, Subrupo C1, Escala de Administración Xeral e Subescala administrativo.

De conformidade co exposto,  e en uso das facultades que me atribúe o arigo 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril, RESOLVO:

1º.- Aprobar a listaxe definitiva de admitidos e excluídos que máis abaixo se indica para participar no procedemento de selección para a FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO Grupo C, Subrupo C1, Escala de Administración Xeral e Subescala administrativo que é a seguinte:

ADMITIDOS:

 

 

Solicitante

1

Aparicio Granja, María Adelaida

2

Arias Carriba, Mónica

3

Astray Barca, Minia

4

Cambón Veiga, María Dolores

5

Camiñas Gil, Isabel

6

Cernada Núñez, Javier

7

Chenlo Barreiro, Yolanda

8

De la Iglesia Temprano, Carolina

9

Espasandín Varela Iago

10

Fernández Aguado, Xosé Manuel

11

Fernández Muíño, Susana

12

Fernández Vila Iria

13

Fra Martínez, Ignacio

14

Fraga Cotelo, María del Carmen

15

García Vázquez, María Lourdes

16

Gende Díaz, Diego

17

Grille Lires, Vanesa

18

Iglesias Novo, Francisco

19

Lema Pose, Miguel Ángel

20

López Souto, María del Carmen

21

Maceira Uzal, Marta María

22

Marqués Varela. Silvia

23

Martínez Couto, Víctor Manuel

24

Martínez Rey, Mónica

25

Meizoso Rodríguez, María

26

Méndez Novo, Montserrat

27

Nieto Pose, Carmen

28

Novo Rama, Santiago

29

Núñez Aguín, Leroy

30

Orro Arcay, Elena

31

Osinde Vázquez, Mónica

32

Otero Pereira, Carmen Manuela

33

Padín Torres, José

34

Pombo Antelo, Rocio

35

Pose Caramés, Fátima

36

Ramírez García, Gema Isabel

37

Ríos Rey, Francisco Javier

38

Rodríguez Martínez, Francisco Javier

39

Romero Lema, Silvia

40

Someso Prados, María Goretti

41

Suárez Martínez, María Nieves

42

Tarrio Álvarez, Pilar

43

Torrado Roel, Tamara

44

Trillo Lado, Virginia

45

Varela Figueiras, Silvia

46

Varela Moreira, Ana Vanessa

47

Varela Varela, Elena

48

Vázquez González, José Luis

49

Vidueiros Troitiño, Vanessa

 

EXCLUÍDOS:

Castro Couceiro Noa, por presentación da solicitude fora de prazo.

 

2º.- Designar como membros do Tribunal Cualificador:

Presidente: Carlos Cruz Freire, Técnico de Xestión Económica do Concello de Malpica de Bergantiños  ( Suplente: Juan Carlos Penedo Loureiro, Admnistrativo do Concello de Malpica de Bergantiños).

Vogais:

1º Vogal: Mª Loreto López Fernández, secretaria do Concello de Camariñas ( suplente: Paula Mª Suárez  Cotelo , secretaria do Concello de Cabana de Bergantiños).

2º Vogal: Raúl Martínez Martínez, secretario do Concello de Cerceda ( suplente:   Miguel Iglesias Martínez, secretario do Concello de A Laracha).

3.- Vogal: José Villán Fuertes, secretario do Concello de Carballo ( suplente: Eduardo Mera Rico, Interventor do Concello de A Laracha).                                         

4º.- Secretaria: Mónica Pichel García, secretaria do Concello de Malpica de Bergantiños (suplente: Ana María Iglesias Gato, Interventora do Concello de Malpica de Bergantiños).

Aprobar o lugar, a data e hora de comezo do procedemento de oposición:

Constitución do Tribunal: o día 9 de xullo de 2014 ás 9:00 horas  na Casa do  Concello de Malpica de Bergantiños  sito en Avda Emilio González, 1. 15113. Malpica de Bergantiños.

1º Exercicio: Día 09/07/2014 ( comezo ás 11:00 horas.)

Lugar: Os aspirantes presentaranse á hora sinalada na Lugar: Casa do Oleiro de Buño ( Lugar de A Camposa, s/n, 15111, Buño).

4º.- De acordo co establecido nas Bases, que se expoña no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello a listaxe definitiva de admitidos e excluídos, composición do Tribunal Cualificador e datas e lugar do procedemento selectivo.

Malpica de Bergantiños, 27 de xuño de 2014.

O alcalde

 

Edudardo J. Parga Veiga

2Xul 2014

O ciclo Malpica Máxica abre a programación cultural do verán

As actividades organizadas polo Concello fomentan a creatividade e o aproveitamento cultural do tempo de lecer
540-f-foto

O Concello de Malpica de Bergantiños convida a veciñ@s e visitantes a gozar do verán ao aire libre, a sacar o máximo aproveitamento cultural do seu tempo de lecer e a cultivar a súa creatividade cunha serie de propostas que encherán a vila de actividade durante os vindeiros dous meses. O programa Malpica Verán arrincará esta fin de semana con moitas e variadas propostas que van complementar as actividades da Ludoteca Infantil, as Acampadas na Natureza e a ampla oferta deportiva. Este verán, a Concellería de Cultura de Malpica aposta decididamente pola dinamización dos espazos públicos nas mañás, tardes e noites de xullo e agosto, con actuacións musicais, teatrais, proxeccións de cine e obradoiros para todos os públicos.

VENRES DE CINE

Venres, 11 de xullo, ás 22:30 h., No anfiteatro do parque Infantil do mercado, proxección da película Oz. Un mundo de fantasía. Duración: 127 minUtos. Público preferente: maiores de 7 anos. Xénero: Fantasía, aventura.

Venres, 18 de xullo, ás 22:30 h., no anfiteatro do parque infantil do mercado, proxección da película Lluvia de albondigas 2. Duración: 95 minutos. Público preferente: Todos os públicos, familiar. Xénero: Animación, comedia e aventura.

Venres, 25 de xullo, ás 22:30 h., no anfiteatro do parque infantil do mercado, proxección da película Monstruos university. Duración: 95 minutos. Público preferente: Todos os públicos. Xénero: Animación, comedia, fantástico.

Venres, 1 de agosto, ás 22:00 h., no anfiteatro do parque infantil do mercado, proxección da película Los juegos del hambre: en llamas. Duración: 145 minutos. Público preferente: maiores de 12 anos. Xénero: Drama, acción, aventura, ciencia ficción.

Venres, 8 de agosto, ás 22:00 h., no anfiteatro do parque infantil do mercado, proxección da película Iron Man 3. Duración: 130 minutos. Público preferente: maiores de 12 anos. Xénero: acción, aventura, ciencia ficción.

Venres, 29 de agosto, ás  22:00 h., no anfiteatro do parque infantil do mercado, proxección da película Los pitufos 2. Duración: 105 minutos. Público preferente: Todos os públicos. Xénero: Animación, infantil, comedia.

No caso de choiva as proxeccións trasladaranse ó Auditorio do Centro Cívico.

 

NOITES NA VILA

Malpica Máxica:

Sábado 5 de xullo, ás  20.30 h. no Paseo marítimo Mago Cristian Magic. Público Preferente: Familiar. Duración: 55 minutos.

Sábado 12 de xullo, ás 20.30 h.  no Paseo marítimo Mago Román García. Público Preferente: Familiar. Duración: 55 minutos.

Sábado 19 de xullo, ás  20.30 h. no Paseo marítimo Magos Rafa e Dani Polo. Público Preferente: Familiar. Duración: 55 minutos.

 Retablo de Fantoches ?Rafael Dieste?:

O 20 de outubro de 1933, no marco das Misións Pedagóxicas, estreábase en Malpica o Retablo de Fantoches coa obra ?La Doncella Guerrera? de Rafael Dieste. Así José Val del Omar, Ramón Naya, Fernández Mazas, Miguel Prieto e Urbano Lugrís  xunto a Rafael Dieste iniciaban en Malpica de Bergantiños as representacións de  monicreques que as Misións Pedagóxicas representaron por  todo o estado. En lembranza daquel  titánico esforzo por levar a cultura a todos os recunchos do estado español bautizamos a nosa pequena mostra co nome de Retablo de Fantoches de Rafael Dieste.

Sábado 2 de agosto, ás  20.30 h. no Paseo marítimo Acuario de Teatro Ghazafelhos e María Canosa. Público Preferente: Familiar. Duración: 50 minutos.

Sábado 9 de agosto ás 20.30 h. no Paseo marítimo Jiñol de Títeres Trompicallo (títeres de luva).Público Preferente: Familiar. Duración: 55 minutos.

Sábado 30 de agosto ás 20.30 h no Paseo marítimo A súa vida de Ledo Teatro (títeres de luva, contacontos, etc.). Público Preferente: nenos de 3 a 12 anos. Duración: 45 minutos.

No caso de choiva as actuacións trasladaranse ó auditorio do Centro Cívico.

 

MÚSICA NA RÚA

Domingo 24 de agosto a partir das 11.00 h.  da mañá e a partir das 17.00h. da tarde en Malpica, BANDA DE MÚSICA DAS PONTES.

 

XIV CONCURSO DE BARCANAS E CASTELOS DE AREA “PRAIA DE AREA MAIOR”

Venres 21 de agosto, a partir das 10.30 horas e ata as 14.00 horas, na praia de Area Maior.

 

OBRADOIROS DE VERÁN

OBRADOIRO DE MANUALIDADES: PINTAR  NA RÚA

Datas de realización: Do 14 ó 25 de xullo (10 sesións)

Horarios: De 11.00 h. a 12.45 h.

Grupos:

Grupo A: de 6 a 10 anos.

Grupo B: de 11 a 14 anos.

Prazas: 10 en cada grupo

Prezo: 11,00 ?

Os días de choiva realizaranse actividades alternativas no Centro Cívico.

 

OBRADOIRO DE DANZA MODERNA: HIP HOP E MODEL JAZZ

Do 28 de xullo ó 8 de agosto (10 sesións), no Auditorio do Centro Cívico.

Horarios: De 11.00 h. a 13.00 h. (os horarios definitivos concretaranse cando estén formados os grupos)

Grupos:

Grupo A: de  6 a 10  anos HIP HOP

Grupo B: de  11 a 17 anos MODEL JAZZ

Prazas: 12 en cada grupo

Prezo da actividade: 11,00 ?

19Xuñ 2014

Servizo de salvamento e socorrismo na praia de Malpica

O Concello rematou a selección do persoal para a cuadrilla de limpeza, que empezará a traballar nos areais nos vindeiros días
540-f-foto

Mañá empezará a funcionar o servizo de salvamento e socorrismo na praia de Malpica, segundo confirmou o concelleiro de Praias, Alfredo Cañizo. O equipo estará inegrado por seis profesionais, que centrarán a súa actividade no areal urbano e que estarán equipados con todos os medios necesarios para o seu labor, incluído, por primeira vez, un desfibrilador. Todo o equipamento será entregado mañá ás 12.00 horas aos membros do equipo polo concelleiro Alfredo Cañizo, que estará acompañado polo presidente de Protección Civil, Iván Muíño.

O servizo de salvamento e socorrismo estará operativo durante dous meses e medio, e o seu horario de funcionamento será de 12.00 a 20.00 horas. Así mesmo, nos vindeiros días empezarán a traballar o integrantes da cuadrilla de limpeza de praias, unha vez rematado o proceso de selección. O concelleiro Alfredo Cañizo anunciou que nos próximos días serán revisados todos os areais para que queden ‘perfectos’ e se manteñan así durante o verán.

O comezo da tempada oficial de praias coincidirá co arranque das festas do Corpus e San Adrián, que congregarán a unha multitude durante todo o fin de semana en Malpica. O concelleiro de Turismo, Alfredo Cañizo, apuntou que xa están acondicionadas as zonas de aparcamento, que estarán iluminadas e vixiladas, e que terán capacidade para máis de 2.000 vehículos. Durante estes días porase en marcha un operativo especial de seguridade integrado por axentes da Garda Civil e a Policía Local e voluntarios de Protección Civil.

18Xuñ 2014

O campamento deportivo é a primeira actividade que organiza o club Costa Bergantiñá para este verán

A presentación do programa de actividades tivo lugar hoxe na Casa do Oleiro de Buño A novedade estrela deste ano será unha saída de aventura a Asturias
540-f-foto

O Clube Deportivo Costa Bergantiñá presentou hoxe o programa de actividades que desenvolverá este verán nos municipios de Malpica, Coristanco, Ponteceso, Cabana e Laxe. No acto, que tivo lugar na Casa do Oleiro de Buño, participaron técnicos dos cinco concellos; os concelleiros Manuel Torrado, de Malpica; Mar Durán, de Ponteceso, e Carlos Allo, de Cabana; a representante da área de deportes da Deputación da Coruña Loly Hortas; Samuel Rodríguez Pardiñas, de Atmósfera Sport Carballo e Ponteceso, e Primitivo Reguera, da Escola de Basket Xiria, que por primeira vez colaborará na iniciativa.

A primeira actividade do verán será o Campamento Deportivo Costa Bergantiñá, de carácter itinerante, que se desenvolverá do 7 ao 11 de xuño polas mañás. Esta novena edición arrincará o día 7 en Cabana con piragüismo e piscina, e continuará o 8 en Coristanco con xogos ao aire libre e piscina, o 9 en Ponteceso con atletismo, o 10 en Malpica con surf e o 11 en Laxe con busca do tesouro e piscina. O campamento está dirixido a nenos nados entre os anos 2000 e 2007. Hai 20 prazas para cada concello, e a cota é de 22 euros para os empadronados e de 25 para os de fóra do ámbito de actuación de Costa Bergantiñá. Todos os participantes serán agasallados cunha camiseta, cada día recibirán froita e agua, e este ano, como novidade, para clausurar a actividade celebrarase unha comida de confraternidade.

Por oitavo ano celebrarase do 14 ao 18 de xullo o Campus de Fútbol Costa Bergantiñá, que este ano terá como sede o campo de Xaviña, en Buño. Está destinado tamén a nenos nados entre os anos 2000 e 2007, hai 20 prazas por concello e cada participante recibirá unha equipación, e a diario tamén froita e agua. O prezo é de 25 euros para os empadroados e de 30 para os demais.

Por primeira vez, en colaboración coa Escola de Basket Xiria, este ano vaise celebrar o Campus de Baloncesto Costa Bergantiñá. Será do 21 ao 24 de xullo para nenos das mesmas idades, e a cota será de 15 euros para os empadroados e de 20 para o resto. Cada concello dispón de 12 prazas, e todos os participantes recibirán unha equipación. A diario tamén se lles ofrecerá froita e auga. Neste caso precísase un mínimo de 60 inscritos entre todos os concellos para poder levar a cabo a actividade. Pablo Lista presentou como actividade estrela do verán a Saída de Aventura a Asturias prevista para os días 28 e 29 de xullo. Trátase dunha actividade destinada a achegar o deporte de aventura aos nenos nados entre os anos 1998 e 2003. O primeiro día realizarán un descenso en piragua polo Sella, e o segundo farán a Senda do Oso en bicicleta. A cota é de 50 euros para os empadroados e de 60 para os demais interesados. Hai 9 prazas por concello, e precísase un mínimo de 25 inscritos entre todos. Á parte da idade, os participantes deben reunir outras condicións: saber nadar e andar en bicicleta.

O técnico de deportes de Malpica, Pablo Lista, agradeceu en nome do club ‘o apoio que tivemos todos estes anos dos nosos concellos e da Deputación, e que esperamos seguir tendo no futuro’. Tamén expresou o agradecemento da entidade ao Centro Comercial Gadis Híper. Apuntou, ademais, que todas as actividades de Costa Bergantiñá están organizadas e coordinadas por profesionais, que contan con seguro de responsabilidade civil, seguro de accidentes para os participantes e servizo de transporte. Apuntou, ademais, que todas as actividades de Costa Bergantiñá están organizadas e coordinadas por profesionais, que contan con seguro de responsabilidade civil, seguro de accidentes para os participantes e servizo de transporte.

Página 123 de 152« Primera...102030...121122123124125...130140150...Última »