Outubro 2014

29Out 2014

Industria tentará chegar a un acordo coa aseguradora antes de emprender a vía xudicial polos danos da balsa de Monte Neme

No caso de xuízo, cada parte reclamará de forma individualizada
540-f-foto

A Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia tentará chegar a un acordo coa aseguradora AXA polos danos derivados da rotura dunha balsa mineira en Monte Neme o pasado 10 de febreiro deste ano. Así, e dado que a antiga concesionaria está en concurso de acredores, tanto a consellería como os concellos afectados, Carballo e Malpica, consideran que AXA debería facerse cargo dos gastos derivados dos danos provocados ao ser a entidade aseguradora responsable no momento do suceso. Dado que AXA rexeita asumir esta responsabilidade, barallouse a posibilidade de emprender a vía xudicial, mais a consellería tratará antes de chegar a un acordo que evite os xulgados. Esta é unha das principais conclusións da xuntanza mantida en Santiago de Compostela entre o alcalde de Carballo, Evencio Ferrero; o de Malpica, Eduardo Parga Veiga, e o concelleiro de Obras e Servizos de Carballo, Luís Lamas, con Borja Verea Fraiz, responsable da Secretaría Xeral Técnica de Industria; Ángel Bernardo Tahoces, director xeral de Enerxía e Minas; Isidoro Martínez Arca, Xefe Territorial da Coruña, e Francisco Conde López, conselleiro de Economía e Industria. Así mesmo, e en caso de que non prospere o acordo amigable, falouse dos pasos que se darán en caso de que a situación se dirima nos tribunais. Chegouse á conclusión de que cada parte, os concellos por un lado e a consellería por outro, deberá reclamar de forma individualizada, aínda que exista a posibilidade de chegar a un acordo para que a causa a leve o mesmo avogado e as argumentacións vaian en sintonía.

 

Por último, outro dos asuntos abordados durante a reunión foi a situación dos particulares afectados, un total de 15 entre os dous concellos. Así, expúxose diante dos responsables da Consellería a posibilidade de que os particulares tamén teñan a oportunidade de reclamar en caso de chegarse a xuízo. Os responsables da Xunta manifestaron que a cuestión será obxecto de estudo. Hai que lembrar que a rotura dunha das tres balsas mineiras de Monte Neme orixinou unha vertedura de máis de 24.000 metros cúbicos de auga, e deixou unha greta de 10 metros de alto por catro de ancho. Máis do 70 por cento dos danos correspóndense co Concello de Malpica, no que as riadas causaron maiores danos, e o restantes foron en Razo da Costa. Os danos están cifrados en 140.758 euros e xa teñen sido abonados polos dous concellos afectados.

 

29Out 2014

Industria intentará llegar a un acuerdo con la aseguradora antes de emprender la vía judicial por los daños de la balsa de Monte Neme

En caso de juicio, cada parte reclamará de forma individualizada

540-f-foto

La Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia intentará llegar a un acuerdo con la aseguradora AXA por los daños derivados de la rotura de una balsa minera en Monte Neme el pasado 10 de febrero de este año. Así, y dado que la antigua concesionaria está en concurso de acreedores, tanto la consellería como los ayuntamientos afectados, Carballo y Malpica, consideran que AXA debería hacerse cargo de los gastos derivados de los daños provocados al ser la entidad aseguradora responsable en el momento del suceso. Dado que AXA rechaza asumir esta responsabilidad, se barajó la posibilidad de emprender la vía judicial, mas la consejería tratará antes de llegar a un acuerdo que evite los juzgados. Esta es una de las principales conclusiones de la junta mantenida en Santiago de Compostela entre el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero; el de Malpica, Eduardo Parga Veiga, y el concejal de Obras y Servicios de Carballo, Luís Lamas, con Borja Verea Fraiz, responsable de la Secretaría General Técnica de Industria; Ángel Bernardo Tahoces, director general de Energía y Minas; Isidoro Martínez Arca, Jefe Territorial de A Coruña, y Francisco Conde López, conselleiro de Economía e Industria.

Asimismo, y en caso de que no prospere el acuerdo amigable, se habló de los pasos que se darán en caso de que la situación se dirima en los tribunales. Se llegó a la conclusión de que cada parte, los ayuntamientos por un lado y la consellería por otro, deberá reclamar de forma individualizada, aunque exista la posibilidad de llegar a un acuerdo para que la causa la leve el mismo abogado y las argumentaciones vayan en sintonía.

 

Por último, otro de los asuntos abordados durante la reunión fue la situación de los particulares afectados, un total de 15 entre los dos ayuntamientos. Así, se expuso delante de los responsables de la consellería la posibilidad de que los particulares también tengan la oportunidad de reclamar en caso de llegarse a juicio. Los responsables de la Xunta manifestaron que la cuestión será objeto de estudio.

Hay que recordar que la rotura de una de las tres balsas mineras de Monte Neme originó un vertido de más de 24.000 metros cúbicos de agua, y dejó una grieta de 10 metros de alto por cuatro de ancho. Más del 70 por ciento de los daños se corresponden con el Ayuntamiento de Malpica, en el que las riadas causaron mayores daños, y los restantes fueron en Razo da Costa. Los daños están cifrados en 140.758 euros y ya han sido abonados por los dos ayuntamientos afectados.

21Out 2014

Rematan en Malpica os obradoiros de lendas, que serán recollidas nun catálogo e un libro ilustrado

Xosé Manuel Varela, coordinador do proxecto, cualificou como “moi satisfactorios” os talleres desenvolvidos nos centros de ensino
540-f-foto

Hoxe remataron os obradoiros de lendas organizados polo Concello de Malpica, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, dentro do programa de dinamización lingüística que coordina o filólogo Xosé Manuel Varela. As últimas sesións celebráronse pola mañá no IES Urbano Lugrís de Seaia e pola tarde no CEIP Xoaquín Rodríguez Otero de Buño, cunha gran participación por parte dos escolares. O coordinador do proxecto cualificou os talleres como “moi satisfactorios”, malia que a folga no ensino reduciu o grupo de alumnos de 3º da ESO na xornada matinal.

 

Unha vez recollidas as achegas dos escolares e dos usuarios das aulas de lecer de Buño e Malpica, o seguinte paso consistirá na redacción dun catálogo de lendas para o Concello de Malpica e a Secretaría Xeral de Política Lingüística. Así mesmo, Xosé Manuel Varela e o pintor Miguel Anxo Calvo están a traballar xa nun libro ilustrado de lendas malpicás que esperan ter rematado de aquí a fin de ano.

 

Os obradoiros permitiron realizar unha recolleita de literatura oral transmitida de xeración en xeración e comprobar a súa riqueza. De feito, hai lendas de santos, furnas, covas, túneles, mouros e mouras, carballos, mosteiros, meigas, vigas de ouro, caldeiras de ouro, pedras con pegadas… pero haberá que esperar á publicación do libro para coñecelas en detalle.

 

21Out 2014

Cincuenta veciños do municipio de Malpica participan nos cursos de envellecemento activo inaugurados hoxe

A empresa de economía social + Porvir, creada pola asociación Íntegro, realizou en Buño a súa presentación en sociedade con esta actividade
540-f-foto

A Concellería de Servizos Sociais de Malpica puxo en marcha hoxe dous talleres de envellecemento activo na Casa do Oleiro de Buño e no Centro Cívico. Na iniciativa participan 50 persoas, repartidas entre ámbolos grupos, e mesmo hai lista de agarda. De feito, este tipo de cursos teñen en cada edición unha excelente acollida por parte dos participantes.

 

Este ano hai moitas novidades, tal como explicou a concelleira de Servizos Sociais, Marisol Blanco Gorín, empezando pola empresa que vai desenvolver os talleres. De feito, ás catro da tarde presentouse en Buño + Porvir, unha empresa de economía social creada no seo da asociación Íntegro que presta servizos especializados na atención ás persoas con diversidade funcional, aos maiores e á infancia. O presidente de Íntegro, Adolfo López Baña, agradeceu o apoio do Concello de Malpica, “a primeira Administración que confía en nós”, dixo.

 

O alcalde, Eduardo Parga, reiterou esa confianza e expresou o seu desexo de que os participantes se involucren nas actividades previstas “porque estou segurO -dixo- de que van gañar en benestar e autonomía”.

 

O curso de envellecemento activo pretende, de feito, ofrecer aos maiores unha serie de ferramentas que lles axuden a mellorar a súa calidade de vida. Monitores e participantes traballarán nos ámbitos da saúde, a participación na sociedade, a seguridade e a formación continua, catro grandes bloques que abranguen propostas coma alimentación saudable, mantemento físico, club de lectura, festas, teatro, cine, visitas a balnearios, prevención de riscos no fogar ou busca de afeccións. O obradoiro desenvolverase ata finais de novembro.

 

21Out 2014

Terminan en Malpica los obradoiros de leyendas, que serán recogidas en un catálogo y un libro ilustrado

Xosé Manuel Varela, coordinador del proyecto, calificó como “muy satisfactorios” los talleres desarrollados en los centros de enseñanza

540-f-foto

Hoy terminaron los talleres de leyendas organizados por el Ayuntamiento de Malpica, con el apoyo de la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, dentro del programa de dinamización lingüística que coordina el filólogo Xosé Manuel Varela. Las últimas sesiones se celebraron por la mañana en el IES Urbano Lugrís de Seaia y por la tarde en el CEIP Xoaquín Rodríguez Otero de Buño, con una gran participación por parte de los escolares. El coordinador del proyecto calificó los talleres como “muy satisfactorios”, pese a que la huelga en la enseñanza redujo al grupo de alumnos de 3º de la ESO en la jornada matinal.

Una vez recogidas las aportaciones de los escolares y de los usuarios de las aulas de ocio de Buño y Malpica, el siguiente paso consistirá en la redacción de un catálogo de leyendas para el Ayuntamiento de Malpica y la Secretaría Xeral de Política Lingüística. Asimismo, Xosé Manuel Varela y el pintor Miguel Anxo Calvo están trabajando ya en un libro ilustrado de leyendas malpicanas que esperan haber terminado de aquí a fin de año.

Los talleres permitieron realizar una recolección de literatura oral transmitida de generación en generación y comprobar su riqueza. De hecho, hay leyendas de santos, cavernas, cuevas, túneles, moros y moras, robles, monasterios, meigas, vigas de oro, calderas de oro, piedras con huellas… pero habrá que esperar a la publicación del libro para conocerlas en detalle.

21Out 2014

Cincuenta vecinos del municipio de Malpica participan en los cursos de envejecimiento activo inaugurados hoy

La empresa de economía social + Porvir, creada por la asociación Íntegro, realizó en Buño su presentación en sociedad con esta actividad

540-f-foto

La Concejalía de Servicios Sociales de Malpica puso en marcha hoy dos talleres de envejecimiento activo en la Casa do Oleiro de Buño y en el Centro Cívico. En la iniciativa participan 50 personas, repartidas entre ambos grupos, e incluso hay lista de espera. De hecho, este tipo de cursos tienen en cada edición una excelente acogida por parte de los participantes.

Este año hay muchas novedades, tal como explicó la concejala de Servicios Sociales, Marisol Blanco Gorín, empezando por la empresa que va a desarrollar los talleres. De hecho, a las cuatro de la tarde se presentó en Buño + Porvir, una empresa de economía social creada en el seno de la asociación Íntegro que presta servicios especializados en la atención a las personas con diversidad funcional, a los mayores y a la infancia. El presidente de Íntegro, Adolfo López Baña, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Malpica, “la primera Administración que confía en nosotros”, dijo.

El alcalde, Eduardo Parga, reiteró esa confianza y expresó su deseo de que los participantes se involucren en las actividades previstas “porque estoy seguro -dijo- de que van a ganar en bienestar y autonomía”.

El curso de envejecimiento activo pretende, de hecho, ofrecer a los mayores una serie de herramientas que les ayuden a mejorar su calidad de vida. Monitores y participantes trabajarán en los ámbitos de la salud, la participación en la sociedad, la seguridad y la formación continua, cuatro grandes bloques que abarcan propuestas como alimentación saludable, mantenimiento físico, club de lectura, fiestas, teatro, cine, visitas a balnearios, prevención de riesgos en el hogar o búsqueda de aficiones. El taller se desarrollará hasta finales de noviembre.

17Out 2014

O plan de mantemento do Concello de Malpica permitiu mellorar máis de 20.000 metros de vías municipais

O goberno municipal xestionou unha achega da Deputación para facer fronte a un investimento que supera os 226.000 euros
540-f-foto

O Concello de Malpica de Bergantiños vén de rematar un plan de acondicionamento e mantemento que permitiu mellorar un total de 20.489 metros de vías municipais. O programa de actuación deseñouse en función das necesidades, de maneira que nalgúns casos só foi preciso acometer a limpeza das cunetas, pero na maioría leváronse a cabo tarefas de adecuación dos firmes, bacheos repavimentacións ou novas pavimentacións.

 

O goberno municipal de Malpica xestionou unha achega da Deputación por importe de 226.578,80 euros para poder levar a cabo o plan de mantemento, que afectou a un total de 21 tramos de vías repartidos polos lugares de Barizo, Asalo, Mens, Beo, Seia, Taraio, Aldeola, Buño, Cambre, Pedrosa, Piñeiros, Santiso, Vilarnovo e Seixas.

 

As intervencións foron diferentes en cada caso. A actuación realizada no núcleo de Beo, por exemplo, incluíu o derrubo dun muro para ensanchar a calzada uns dous metros, o que facilita tanto o tráfico rodado, ao permitir que circulen dous vehículos en paralelo, coma peonil. Tanto o alcalde, Eduardo Parga, como o concelleiro de Obras, Miguel Fernández, destacaron especialmente este último aspecto por tratarse dunha rúa urbana que estaba moi deteriorada e que foi totalmente pavimentada con cemento.

 

En Asalo asfaltáronse dous tramos, un de zahorra e outro de terra, e o primeiro tamén foi ampliado para mellorar a mobilidade. Outra das vías ensanchadas foi a de Sorrío (Seaia), onde ademais acometeuse a canalización das augas pluviais para intentar resolver as inundacións que todos os invernos afectan ás fincas e á mesma estrada. A canalización das augas foi unha actuación complementaria, así mesmo, en Leiloio, onde a pista foi ensanchada e asfaltada. En Buño as obras leváronse a cabo no límite co municipio de Ponteceso. De feito, os dous concellos puxéronse de acordo para realizar o asfaltado nos seus treitos correspondentes.

17Out 2014

El plan de mantenimiento del Concello de Malpica permitió mejorar más de 20.000 metros de vías municipales

El gobierno municipal gestionó una aportación de la Diputación para hacer frente a una inversión que supera los 226.000 euros

540-f-foto

El Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños acaba de terminar un plan de acondicionamiento y mantenimiento que permitió mejorar un total de 20.489 metros de vías municipales. El programa de actuación se diseñó en función de las necesidades, de manera que en algunos casos solo fue preciso acometer la limpieza de las cunetas, pero en la mayoría se llevaron a cabo tareas de adecuación de los firmes, bacheos repavimentaciones o nuevas pavimentaciones.

El gobierno municipal de Malpica gestionó una aportación de la Diputación por importe de 226.578,80 euros para poder llevar a cabo el plan de mantenimiento, que afectó a un total de 21 tramos de vías repartidos por los lugares de Barizo, Asalo, Mens, Beo, Seia, Taraio, Aldeola, Buño, Cambre, Pedrosa, Piñeiros, Santiso, Vilarnovo y Seixas.

Las intervenciones fueron diferentes en cada caso. La actuación realizada en el núcleo de Beo, por ejemplo, incluyó el derribo de un muro para ensanchar la calzada unos dos metros, lo que facilita tanto el tráfico rodado, al permitir que circulen dos vehículos en paralelo, como peatonal. Tanto el alcalde, Eduardo Parga, como el concejal de Obras, Miguel Fernández, destacaron especialmente este último aspecto por tratar de una calle urbana que estaba muy deteriorada y que fue totalmente pavimentada con cemento.

En Asarlo fueron asfaltados dos tramos, uno que estaba de zahorra y otro de tierra, y el primero también fue ampliado para mejorar la movilidad. Otra de las vías ensanchadas fue la de Sorrío (Seaia), donde además se acometió la canalización de las aguas pluviales para intentar resolver las inundaciones que todos los inviernos afectan a las fincas y a la misma carretera. La canalización de las aguas fue una actuación complementaria, asimismo, en Leiloio, donde el vial fue ensanchado y asfaltado. En Buño las obras se llevaron a cabo en el límite con el municipio de Ponteceso. De hecho, los dos ayuntamientos se pusieron de acuerdo para realizar el asfaltado en sus trechos correspondientes.

Página 1 de 212