Síguenos en
gl_ES
Tempo Malpica de Bergantiños
Martes 20°
18°
Mércores 19°
17°
Xoves 19°
16°
tiempo.com   +info
  1.  
  2. ACTUALIDADE
  3. Novas
  4. BASES DO XIV CONCURSO DE BARCANAS E CASTELOS DE AREA “PRAIA DE AREA MAIOR”

12Ago 2014

BASES DO XIV CONCURSO DE BARCANAS E CASTELOS DE AREA “PRAIA DE AREA MAIOR”

Venres 22, a partir das 10.30 horas e ata as 14.00 horas na Praia de Area Maior
540-f-foto

1.     OBXECTO: O presente concurso terá por obxecto o fomento da cultura.

 

 2.     PUBLICIDADE: As presentes bases permanecerán expostas no taboleiro de anuncios do concello dende a súa aprobación ata a finalización do procedemento, dada a súa escasa contía e de acordo co disposto no apartado VI) 6 do Anexo I das BEO do Concello de Malpica, asemade, se lles dará publicidade mediante a páxina web do Concello de Malpica e cartelería.

 3.     PRAZO DE INSCRIPCIÓN: O prazo de inscrición rematará o venres día 22 de agosto ás 11.00 h. as inscricións poderán realizarse tanto no Departamento de Educación e Cultura do Concello ata o día 21 de agosto, como na Praia de Area Maior o día 22  de agosto de 2014, dacordo cós modelos de solicitudes facilitados polo Concello e que deberán ser remitidos, debidamente cumplimentadas, ó rexistro xeral dacordo có disposto no apartado VI)7 do Anexo I das BEO.

 4.     REQUISITOS DOS PARTICIPANTES:

         Cada participante ou grupo de participantes só poderá participar cunha única obra.

 

         Existiran tres modalidades: Infantil (até os 10 anos), amateur (de 10 anos en adiante) e Barcanas (barcanas tradicionais de area sen límites de idade).

 

         No caso de menores de idade as solicitudes virán presentadas polos pais/nais ou titores que os representen, que terán a condición de beneficiarios.

 

         Para obtar ó Premio Infantil todo os autores da obra deberán ter como máximo 10 anos cumpridos.

 

 

5.     Existirán cinco premios: 1º, 2º e 3º na modalidade amateur, premio á mellor Barcala, premio infantil e premio especial do público.

 

 6.     CONTÍA MÁXIMA DOS PREMIOS:Os premios estarán dotados do seguinte xeito:

 Premios amateur:

1º premio: 130,00 ? e trofeo

 

2º premio:  70,00 ? e trofeo

 

3º premio:  40,00 ? e trofeo

 

Premio a mellor Barcana: trofeo

 

Premio Infantil: trofeo

 

Premio Especial do Público: trofeo

 

 

7.     REQUISITOS, LUGAR E PRAZO DA REALIZACIÓN DAS OBRAS:

 

         A obras realizaranse na Praia de Aréa Maior nas zonas balizadas polo Concello de Malpica para este fin.

 

         As obras realizaranse con posterioridade á inscrición do/a participante ou participantes e en calquera caso entre ás 11.00 h. e as 13.00 h. do día 22  de agosto de 2014.

 

         Para a elaboración das obras só se poderá utilizar aréa e materiais que se atopen depositados na praia.

 

         Para a elaboración das obras permitirase o uso de ferramenta, difusores de auga, etc. aínda que estes en ningún caso poderán formar parte da obra unha vez rematada.

 

         Na elaboración das obras non está permitido utilizar ningún producto compactante ou fixador da aréa, agás o auga.

 

 

8.     CRITERIOS :

 

 O xurado valorará a calidade artística e a orixinalidade de cada proposta. De acordo cos seguintes criterios:

          Calidade técnica da obra

 

          Complexidade da obra realizada

 

          Deseño da obra

 

–    Dimensións da obra realizada

 

          Vinculación da obra co Concello de Malpica

 

          Orixinalidade da obra

 

         Para a elección do premio especial do público instalarase unha furna, entre ás 13.00 h. e as 13.30 h. na Praia de Aréa Maior donde tódolos espectadores/as do concurso poderán participar, sendo agraciada a obra con maior número de votos, agás que xa obtivera outro premio por parte do xurado, nese caso otorgaríase á seguinte obra máis votada.

 

 

9.     O fallo do xurado será inapelable, e será notificado ós presentes no acto.

 

10.  COMPOSICIÓN DO XURADO: O Xurado estará composto por 2 representantes do Concello de Malpica nomeados polo Alcalde (que determinará quen dos dous actuará como Presidente e como vogal) e 2 das entidades colaboradoras (Asociación de Amas de Casa de Malpica e/ou Asociación de Mulleres Redeiras Artesás Mar da Illa)  a proposta destas e nomeados/as polo Alcalde e que actuarán como vogais. Actuará como secretario/a do mesmo un/unha funcionario/a do Concello de Malpica designado a tal fin pola Alcaldía.

11.  XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO: Unha vez elaborada a acta do xurado propoñendo os beneficiarios, o órgano competente, acordará a concesión e recoñecemento de obrigas a favor dos mesmos. O pagamento efectuarase en efectivo tras o fallo do xurado. Os beneficiarios acreditaran suficientemente a súa  identidade e a recepción do premio correspondente perante o Concello segundo o modelo facilitado ao efecto.

12.  PUBLICIDADE DOS BENEFICIARIOS: Publicarase no taboleiro de anuncios do concello a resolución ou acordo polo que se concedan os premios aos que se refiren as presentes bases.